Syndycy masy upadłościowej otrzymują z urzędów skarbowych wezwania do zapłaty VAT od wynagrodzeń za kilka ostatnich lat. Tak wynika z interpelacji poselskiej (nr 21727/11). Resort finansów w odpowiedzi na apel o wstrzymanie tych postępowań poinformował, że nie może ingerować w toczące się postępowania przed organami I instancji, gdyż stanowiłoby to naruszenie zasady instancyjności postępowania podatkowego.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że czynności syndyka wykonującego powierzone funkcje w postępowaniu upadłościowym na podstawie postanowienia sądu upadłościowego wypełniają dyspozycje art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Jako takie podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych, m.in. wyrok NSA z 19 lutego 2007 r. (sygn. akt I FSK 1733/07). Na syndyku jako podatniku VAT ciąży obowiązek wystawienia faktury dokumentującej czynności przez niego wykonywane. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, syndykowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pogląd ten potwierdził również SN w uchwale z 21 lutego 2008 r., sygn. akt III CZP 141/07.

Przypomnijmy, że kwestie doliczania VAT do wynagrodzenia syndyków uregulowała ostatnio ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Ważne!

Czynności syndyka wykonującego powierzone funkcje w postępowaniu upadłościowym podlegają opodatkowaniu według 23-proc. stawki VAT