Sprawozdanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlega badaniu przez biegłego rewidenta

– Czy mimo to można nie ujmować podatku odroczonego – pyta pani Zofia z Bytomia.

Obowiązek ujmowania w księgach rachunkowych podatku odroczonego dotyczy wyłącznie przedsiębiorców objętych podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatników CIT). Iwona Obodecka, dyrektor departamentu audytu podatkowego ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego, podkreśla, że tworzy się go w celu odzwierciedlenia przyszłych skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych obecnie ujętych w księgach rachunkowych oraz w sporządzonym na ich podstawie sprawozdaniu finansowym.

Odroczony podatek dochodowy wraz z bieżącym podatkiem dochodowym pomniejszają wypracowany w danym okresie przez jednostkę wynik finansowy brutto.

– W przypadku zaś podatników PIT pozycja rachunku zysków i strat „Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”, zarówno bieżące jak i odroczone, nie występuje – podkreśla nasza rozmówczyni.

Iwona Obodecka dodaje również, że w firmach osób fizycznych oraz spółkach osobowych zarówno cywilnych jak i handlowych podatek dochodowy od osób fizycznych jest płacony przez właścicieli, a nie przez jednostkę, dlatego też nie jest on prezentowany w rachunku zysków i strat, lecz w bilansie.

Ekspert przypomina również, że w przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania, podmiot będący podatnikiem CIT może odstąpić od ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Podstawa prawna

Art. 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).