Kontrahent przedsiębiorcy nie wpłaca należnych opłat za dostarczane towary. Podatnik postanowił więc wnieść sprawę do sądu.

– Czy opłaty sądowe można ująć w kosztach podatkowych firmy – pyta pan Maciej z Jastrzębiej Góry.

W praktyce obrotu gospodarczego ponoszenie opłat sądowych związanych z dochodzeniem należności za sprzedane towary czy wykonane usługi jest dla przedsiębiorców codziennością. Marek Malinowski, konsultant podatkowy w Taxplan, zwraca uwagę, że zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat sądowych związanych z dochodzeniem takich należności od dłużników od dawna budzą wątpliwości wśród podatników. Wynika to z tego, że przepisy nie regulują tego zagadnienia. Dlatego decydujące znaczenie ma ogólna definicja kosztów uzyskania przychodu.

– Jeżeli podatnik w celu wyegzekwowania należności od dłużnika poniesie koszty opłat sądowych, to wydatki te będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – stwierdza Marek Malinowski.

Ekspert dodaje, że dochodzenie należnego świadczenia jest w pełni uzasadnione oraz celowe. Wniesienie opłat sądowych ma bowiem na celu wyegzekwowanie należnego świadczenia. Dochodzenie należności ma niewątpliwie związek m.in. z ochroną interesów podatnika i wiążę się z całokształtem jego działalności, warunkując pośrednio możliwość dalszego funkcjonowania i osiągania przychodów.

– Tym samym opłaty sądowe związane z dochodzeniem należności podatnik może uwzględnić po stronie kosztów uzyskania przychodów. Są to koszty związane z działalnością gospodarczą i pośrednio z osiąganymi przychodami – argumentuje Marek Malinowski.

Jednak w sytuacji gdy poniesione opłaty sądowe są bezzasadne lub powstały z winy samego podatnika (np. wszczęcie postępowania egzekucyjnego pomimo że dłużnik spełnił swoje świadczenie w całości), nie będzie można zaliczyć tych opłat do kosztów. Poniesienie takiego wydatku – jak sugeruje Marek Malinowski – może zostać uznane przez organy podatkowe za wydatek niecelowy, co wyklucza zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu.

Ważne!

Kosztów uzyskania przychodów nie stanowią koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań. Jednak reguła ta odnosi się do dłużnika. Koszty opłat sądowych obciążające wierzyciela nie są bowiem związane z niewykonaniem zobowiązań, ale dotyczą realizacji przysługującego mu roszczenia

Podstawa prawna

Art. 22, art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Art. 15, art. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).