Tylko do północy w poniedziałek 2 maja możemy złożyć zeznanie PIT za 2010 rok. Trzeba pamiętać o właściwym wypełnieniu PIT, jego podpisaniu i załącznikach. Podatnik, który nie złoży deklaracji w terminie, popełni wykroczenie skarbowe.
Zostały tylko 4 dni na wypełnienie i wysłanie zeznania podatkowego za 2010 rok. Ostatnim dniem na złożenie PIT jest 2 maja.

Załączniki i podpis

Wypełniając zeznanie roczne, podatnicy nie mogą zapominać o odpowiednich załącznikach do zeznania oraz o podpisaniu składanej deklaracji. Na ten aspekt zwraca uwagę Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy w Kancelarii KNDP, która wyjaśnia, że podatnicy osiągający dochody zagraniczne do zeznania rocznego zobowiązani są dołączyć PIT/ZG.
Ekspert dodaje, że podatnicy, którzy dokonują odliczeń od dochodu (np. wydatki na internet) oraz odliczeń od podatku (np. ulga na dzieci), oprócz wydatków mieszkaniowych, powinni pamiętać o załączeniu PIT/O. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków PIT/O wypełniany jest dla obu osób, ale składany wspólnie. Podatnicy rozliczający ulgi mieszkaniowe załączają PIT/D.
– Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą powinni pamiętać o dołączeniu do swojego zeznania PIT/B, czyli informacji o osiąganych przychodach, kosztach i dochodach z działalności gospodarczej – przypomina Dorota Dąbrowska.
Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzający w Auxilium, biuro w Łodzi, wskazuje, że do 2 maja podatnicy muszą złożyć: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Zwłoka z rozliczeniem jest dla podatnika niekorzystna. Jeżeli z rocznego PIT wynika nadpłata, urząd może ją zwrócić w terminie 90 dni od dnia złożenia zeznania. W przypadku konieczności zapłaty podatku, moment złożenia PIT nie ma znaczenia, ponieważ podatek podlega wpłacie do 30 kwietnia (w tym roku do 2 maja).

Unikanie pomyłek

Nie warto czekać z rozliczeniem PIT na ostatnią chwilę. Taką poradę podatnikom daje również Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie. Według niego, podatników, którzy jeszcze nie złożyli PIT, fiskus zachęca do rozliczenia przez internet. Jest to najszybszy, najprostszy, a przy tym darmowy sposób składania PIT.
– Dla osób wybierających tradycyjną, papierową formę rozliczenia urzędy skarbowe wydłużają godziny pracy – podkreśla Konrad Zawada.
Wskazuje też najczęstsze błędy w PIT-ach składanych na papierze, czyli brak podpisu lub zły NIP. Ten ostatni przypadek wynika najczęściej z pośpiesznego przepisywania numeru NIP z PIT-11, który otrzymaliśmy od pracodawcy. Tam NIP zakładu pracy znajduje się na pierwszym miejscu, zaś numer podatnika nieco niżej.
– Przy wysyłce PIT przez internet najwięcej kłopotu sprawia kwota przychodu potrzebna do autoryzacji. Trzeba przepisać ją z dokładnością co do grosza z zeznania za 2009 rok – sugeruje Konrad Zawada.
Problem sprawiają też dane identyfikacyjne. Te muszą być podane dokładnie tak, jak podaliśmy je w NIP-3 złożonym do urzędu.
– Podatnicy, którzy spóźnią się z rozliczeniem, stracą m.in. możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem lub z dzieckiem. Grożą im także mandaty – ostrzega nasz rozmówca z krakowskiej izby.

Skutki braku PIT

Niezłożenie zeznania podatkowego za 2010 rok do 2 maja stanowi wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny.
Jakub Rychlik, doradca podatkowy, wyjaśnia, że może być ona nałożona przez urząd skarbowy za zgodą ukaranego w formie mandatu, jak również wymierzona przez sąd.
– Jej wysokość wynosi od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w momencie jej wymierzania. W przypadku mandatów grzywna nie może przekroczyć dwukrotności tego wynagrodzenia – mówi Jakub Rychlik.
Ekspert zwraca też uwagę, że odpowiedzialność za niezłożenie zeznania ciąży zarówno na osobach zobowiązanych do zapłaty podatku, jak również na osobach, którym będzie przysługiwał zwrot nadpłaconego podatku z uwagi na wysokość osiągniętego przychodu.
Wykroczenie skarbowe polegające na niezłożeniu zeznania w terminie można popełnić wyłącznie umyślnie. Oznacza to – jak tłumaczy Jakub Rychlik – że wszelkie niezależne od podatnika okoliczności (np. choroba, wyjazd za granicę, nieprzekazanie PIT-11 przez pracodawcę) mające miejsce w czasie, w którym należało złożyć zeznanie mogą wyłączyć jego odpowiedzialność.
– Również złożenie czynnego żalu w formie pisemnej, jak i ustnej do protokołu wykluczy ukaranie – radzi Jakub Rychlik. Warto pamiętać, że jego złożenie będzie skuteczne, jeżeli nastąpi, zanim urząd skarbowy dowie się o niezłożeniu zeznania.
Podstawa prawna
Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Art. 54 ustawy z 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).