Złożenie zeznania po terminie oraz uporczywe opóźnienia z zapłatą zobowiązania wobec fiskusa jest wykroczeniem skarbowym zagrożonym karą grzywny.
Złożenie w ustawowym terminie rocznego zeznania PIT oraz zapłata podatku to podstawowe obowiązki, z których każdy powinien się wywiązać. Ten, kto ich nie dopełnił, musi liczyć się z negatywnymi skutkami. Nierzetelny podatnik poniesie konsekwencje finansowe w postaci odsetek oraz kar grzywny.
Ostatecznym terminem rocznego rozliczenia z fiskusem za 2010 r. był 2 maja (ze względu na to, że 30 kwietnia wypadał w sobotę). W tym terminie należało złożyć roczne zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczyć ewentualną niedopłatę podatku. Podatek niezapłacony w terminie płatności stał się zaległością. Od takich zaległości nalicza się odsetki za zwłokę. Odsetki te naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku (lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty na rachunek organu podatkowego). Podatnik ma obowiązek obliczać i wpłacać odsetki bez wezwania organu podatkowego. Obecnie stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym.
Opóźnienie z zapłatą podatku stanowi również wykroczenie skarbowe. Jednak warunkiem ukarania podatnika jest uporczywe niewpłacanie podatku. Wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo. Kary te w 2011 r. mogą wynosić od 138,60 zł do 27 720 zł (jednak maksymalna grzywna nałożona mandatem to 2772 zł).
Podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Trzeba podkreślić, że taki czyn, zgodnie z art. 56 par. 4 kodeksu karnego skarbowego zawsze stanowi wykroczenie skarbowe. Karze podlega tu w zasadzie jedynie nieterminowość wypełnienia obowiązku złożenia zeznania. Podatnik, który jedynie spóźnił się ze złożeniem rocznego zeznania PIT, ale nie zataja przed organami podatkowymi źródła swoich dochodów, nie może podlegać karze za przestępstwo skarbowe.
Na innej podstawie surowszą odpowiedzialność ponoszą ci podatnicy, którzy uchylając się od opodatkowania nie składają deklaracji, przez co narażają podatek na uszczuplenie (dotyczy to podatników, którzy nie ujawnili swoich dochodów). Jeżeli wartość takiego uszczuplenia przekracza 6930 zł, podatnik podlega karze za przestępstwa skarbowe. Są to nie tylko surowsze kary grzywny, ale również kary ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności.
138,6 zł wynosi najniższa grzywna za niezłożenie w terminie PIT
Podstawa prawna
Art. 54, art. 56 par. 4, art. 57 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).
Art. 51, art. 53 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).