Z danych urzędów skarbowych wynika, że podatnicy w rocznych PIT za 2010 rok najczęściej korzystają z ulg: na dzieci, internetowej i rehabilitacyjnej
Wypełniając zeznanie podatkowe za 2010 rok, powinniśmy sprawdzić, czy nie spełniamy warunków, które pozwolą nam na pomniejszenie dochodu lub podatku. Takie odliczenia skutkować może zmniejszeniem zobowiązania podatkowego.

Ulga dla niepełnosprawnych

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub te, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione w danym roku na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Katalog wydatków, które w rocznym PIT można uwzględnić, są określone w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Warto tylko pamiętać, że aby podatnik mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.
Z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej mają prawo skorzystać również osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Ważne tylko, aby w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczały 9120 zł.

Opłacanie internetu

Ulga internetowa polega na odliczeniu od dochodu poniesionych w roku podatkowym wydatków z tytułu użytkowania internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku 760 zł.
Oznacza to, że aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci internet, muszą być spełnione następujące warunki:
1) podatnik musi ponieść wydatek z tytułu użytkowania internetu,
2) użytkowanie internetu musi odbywać się w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika,
3) poniesiony wydatek musi być udokumentowany fakturą VAT,
4) wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł.
Aby z ulgi skorzystać, podatnik musi spełnić łącznie wszystkie wymienione warunki.

Wychowywanie potomstwa

Jeśli chodzi o ulgę prorodzinną od podatku dochodowego obliczonego zgodnie ze skalą PIT pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej, podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
● wykonywał władzę rodzicielską;
● pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
● sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali PIT, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę (92,67 zł). Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
● na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
● wstąpiło w związek małżeński.
Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest zobowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: odpis aktu urodzenia dziecka; zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą; zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
760 zł nie może przekroczyć odliczenie w ramach ulgi internetowej
1112,04 zł wynosi ulga na dziecko wychowywane przez rok
2280 zł wynosi limit odliczenia od dochodu niektórych wydatków rehabilitacyjnych (dojazdy na zabiegi, opłacanie przewodnika, opłacanie psa przewodnika)
Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).