Do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej uprawnia sprawowanie określonej formy opieki na dzieckiem małoletnim. Niespełnienie warunków pozbawi ulgi.
W rozliczeniach rocznych z fiskusem z prawa do doliczenia ulgi prorodzinnej już po raz drugi skorzystają nie tylko rodzice, ale również opiekunowie prawni, a także rodziny zastępcze. Konsekwencją przyznania prawa do ulgi w związku z wykonywaniem różnych form opieki nad dzieckiem jest obowiązek obliczania ulgi za poszczególne miesiące roku podatkowego.
Rodzice odliczają ulgę na dzieci małoletnie, w stosunku do których wykonywali w roku podatkowym władzę rodzicielską. Jest to jedyny wymóg, jaki stawia ustawa podatkowa. Oznacza to, że ulga przysługuje rodzicom wychowującym zarówno dzieci własne, jak i przysposobione. W przypadku natomiast, gdy małżonkowie wychowują dziecko tylko jednego z nich i dziecko to nie zostało przysposobione (adoptowane) przez drugiego małżonka, to istnieje możliwość odliczenia ulgi na takie dziecko od wspólnego podatku obliczonego w małżeńskim PIT. Jeżeli mąż i żona składają odrębne zeznania, ulgę uwzględnia tylko ten z małżonków, który jest rodzicem dziecka.
Z ulgi mogą korzystać także rodzice, których władza rodzicielska została ograniczona np. w wyroku orzekającym rozwód czy separację. W takim wypadku nie ma znaczenia to, z którym z rodziców dziecko mieszka. Oznacza to, że prawo do odliczenia zachowuje także ten rodzic, który ma ograniczoną władzę rodzicielską i nie mieszka z dzieckiem, a tylko opłaca alimenty. Natomiast z odliczenia nie może skorzystać ten z rodziców, który na skutek interwencji sądu opiekuńczego został pozbawiony władzy rodzicielskiej, jak również rodzic, w stosunku do którego władza ta została zawieszona.
Ulgę mają też prawo odliczać podatnicy sprawujący funkcję rodziny zastępczej i to zarówno na mocy umowy zawartej ze starostą, jak i orzeczenia sądu.
Ostatnią grupą podatników objętych prawem do odliczenia są opiekunowie prawni. Warunkiem odliczenia jest jednak to, aby dziecko mieszkało z opiekunem. Ponieważ ulga dotyczy wyłącznie opiekunów prawnych (tj. ustanowionych mocą wyroku sądu opiekuńczego), faktyczna opieka nad dzieckiem (np. dziadków nad wnukami) nie uprawnia do ulgi.
Rodzice i rodziny zastępcze mają również prawo odliczać ulgę na dzieci pełnoletnie, pod warunkiem że odpowiednio: ciąży na nich obowiązek alimentacyjny albo dziecko pomimo osiągnięcia pełnoletniości nadal przebywa w rodzinie zastępczej.
Ważne!
Miesięczna kwota odliczenia ulgi wynosi 92,67 zł. Jeżeli w miesiącu dziecko było nie tylko pod opieką rodziców, ale również rodziny zastępczej lub opiekuna prawnego, każdy z podatników ma prawo do ulgi w wysokości 3,09 zł za każdy dzień sprawowania opieki
Podstawa prawna
Art. 27f ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).