Niespełnienie warunków do odliczenia ulgi prorodzinnej może skutkować utratą prawa do ulgi za część roku lub cały rok podatkowy.
Warunki odliczenia ulgi prorodzinnej są liczne. Sprawia to, że podatnicy w praktyce mają problemy z prawidłowym dokonaniem odliczenia, tym bardziej że istnieje wiele sytuacji, w których rodzic traci prawo do części lub całości odliczenia. Aby uniknąć pułapek w odliczeniu ulgi, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach.
Po pierwsze za miesiąc narodzin (bądź adoptowania dziecka) ulga przysługuje w pełnej wysokości, tj. 92,67 zł. Ulgę w pełnej miesięcznej wysokości należy także naliczyć za miesiąc, w którym dziecko kończy 25 lat.
Po drugie jeżeli dziecko w trakcie roku podatkowego przestaje spełniać którykolwiek z warunków do odliczenia, to od następnego miesiąca ulga już nie przysługuje. W przypadku zdrowych, pełnoletnich dzieci dotyczy to warunku wieku oraz nauki. Natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych – warunku pobierania świadczeń (zasiłku albo dodatku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej). Jeżeli prawo do świadczenia wygaśnie w trakcie roku, to od następnego miesiąca ulga nie przysługuje.
Po trzecie w przypadku:
● uczniów kontynuujących naukę w szkole – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
maturzysty, który nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje też za miesiące wakacyjne,
● maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
● studentów kształcących się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) – ulga ta przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego, w sytuacji gdy student po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie.
Po czwarte ulga nie przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński lub zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
Po piąte, jeżeli dochody dziecka zdrowego, pełnoletniego przekroczą 3089 zł, to cała ulga przepada. Trzeba pamiętać, że limit ten obejmuje także dochody z pracy za granicą bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie.
Po szóste nie można odliczać ulgi na dziecko, które uzyskało dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową lub podatkiem liniowym, bez względu na to, jaka była ich wysokość.
Podstawa prawna
Art. 27f, art. 6 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).