Honorowi krwiodawcy mogą odliczyć w zeznaniu PIT przekazaną w roku podatkowym darowiznę stanowiącą wartość oddanej krwi.
W ramach ulgi na darowizny odliczeniu od dochodu polegają również darowizny na cele krwiodawstwa. Ulga przysługuje wyłącznie honorowym krwiodawcom w rozumieniu art. 6 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. nr 106, poz. 681 z późn. zm.). I tak, honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Z ulgi ma prawo skorzystać także podatnik, który oddał honorowo krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem osoby.
Przedmiotem darowizny podlegającej odliczeniu w rocznym PIT jest oddana bezpłatnie krew, jak również osocze lub inne składniki krwi. Odliczeniu podlega darowizna w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa, należy pomnożyć ilość oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. obowiązujący ekwiwalent pieniężny przysługujący za krew).
Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne nie może przekroczyć 6 proc. dochodu wykazywanego w zeznaniu rocznym. Podatnik powinien posiadać dokument, z którego wynika wartość oddanej krwi lub jej składników wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi.
Podstawa prawna
Ar. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c), ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).