Dochód pomniejszają darowizny na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego działających zarówno w Polsce jak i za granicą.
Darowizny przekazane na działalność charytatywną, edukacyjną, ochronę i promocję zdrowia, a także inne cele pożytku publicznego podlegają odliczeniu od dochodu, dzięki czemu można zapłacić niższy podatek. Odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.
Ulga obejmuje darowizny na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536). Warunkiem jest ich przekazanie organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, a zatem organizacjom pozarządowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz innym podmiotom, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, np. spółdzielniom socjalnym, fundacjom, Caritas.
Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W przypadku darowizny rzeczowej wymagany jest dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
Odliczeniu podlegają także darowizny przekazane równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.
W takim przypadku odliczenie przysługuje pod warunkiem udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do polskich organizacji i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
Konieczne jest także istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.
Ważne!
Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a), ust. 6e, ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).