Wydatki na prenumeratę e-wydania, które nie są znaczące, można odpisać jednorazowo w koszty działalności operacyjnej.
Firma zakupiła dostęp do czasopisma na stronie internetowej wydawnictwa gazetowego.
Jak to ująć w księgach rachunkowych – pyta pan Paweł z Mielca.
Benita Soczewka-Piwowarczyk, menedżer w Rödl & Partner, twierdzi, że w przypadku zakupu dostępu online do czasopisma na stronie internetowej mamy do czynienia z zakupem usług obcych. Koszt takiego dostępu księgujemy w koszty zakupu usług, dotyczące kosztów działalności operacyjnej spółki, konta zespołu 4.
– Jeśli koszt prenumeraty dotyczy dostępu przez dwa lata, to powinien zostać ujęty w księgach rachunkowych dwóch lat, proporcjonalnie – twierdzi Benita Soczewka-Piwowarczyk.
Okres rozliczania kosztów prenumeraty powinien pokrywać się z okresem zakupionego dostępu online. Część dotyczącą roku bieżącego księgujemy w koszty działalności operacyjnej, a część dotyczącą roku następnego w czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, konta zespołu 6.
Benita Soczewka-Piwowarczyk wyjaśnia, że w roku następnym odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów prenumeraty następują w równych ratach, miesięcznie.
W przypadku gdyby kwota prenumeraty nie była znacząca i nie wywierała wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej spółki, można zastosować uproszczenie wynikające z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
Wówczas należy jednorazowo odpisać w koszty działalności operacyjnej kwotę prenumeraty dotyczącą danego roku obrotowego, np. w pierwszym miesiącu roku.
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).