Wspólne zeznanie podatkowe może złożyć para małżeńska, która uzyskiwała dochody z zagranicy.
Jednym z warunków, który uprawnia do wspólnego rozliczenia, jest podleganie przez małżonków nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
– Oznacza to, że również dochody uzyskane przez jednego lub oboje małżonków za granicą podlegają wspólnemu rozliczeniu – wyjaśnia Barbara Pyzel, doradca podatkowy spółki telekomunikacyjnej Exatel.
Ekspert dodaje, że w przypadku podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce uzyskiwanie dochodów za granicą nie wyłącza w żaden sposób wspólnego rozliczania małżonków. Nie ma znaczenia kwota dochodów uzyskanych z zagranicy ani ich proporcja w stosunku do dochodów uzyskanych na terenie kraju.
Ponadto – jak wskazuje Barbara Pyzel – istnieje także możliwość wspólnego rozliczania małżonków, jeżeli łącznie osiągnęli na terenie Polski co najmniej 75-proc. przychodów w proporcji do całego łącznego przychodu, nawet jeśli:
● jedno z małżonków podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugie nie mieszka w Polsce, lecz w innym kraju Unii Europejskiej, w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo
● oboje małżonkowie mieszkają w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.
Aby złożyć wspólny PIT, muszą być również spełnione inne warunki, takie jak: trwanie przez cały rok związku małżeńskiego oraz istnienie przez cały rok wspólności majątkowej. Barbara Pyzel ostrzega, że nie można wspólnie rozliczyć podatku, jeżeli choć jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i stosuje metodę liniową lub niektóre przychody rozlicza metodą ryczałtową albo kartą podatkową.
22 dni zostały na rozliczenie PIT za 2010 rok