Wyrażenie wniosku o wspólne opodatkowanie przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Za fałszywe oświadczenie możemy zostać ukarani grzywną, ograniczeniem wolności, a nawet karą więzienia do 3 lat.