Wniesienie akcji czy udziałów do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne powoduje powstanie przychodu dla podatnika wnoszącego taki wkład.
Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że wniesienie akcji czy udziałów do funduszu inwestycyjnego nie jest transakcją obojętną podatkowo, a podmiot otrzymujący certyfikaty w zamian za taki wkład niepieniężny otrzymuje przychód, który należy rozliczyć i zapłacić od niego podatek dochodowy.
W przedmiotowej sprawie spółka wystąpiła do ministra finansów z wnioskiem o interpretację podatkową. Po otrzymaniu niekorzystnej odpowiedzi złożyła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zdaniem spółki wniesienia akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w CIT. Przychód z takiej transakcji wystąpi dopiero w przyszłości, czyli w momencie dokonania obrotu certyfikatami inwestycyjnymi, tj. w chwili ich sprzedaży lub umorzenia.
WSA nie podzielił w pełni stanowiska spółki. Sąd zgodził się, że przychód z tytułu certyfikatów nastąpi w przyszłości, tj. w momencie ich zbycia lub umorzenia, jednak na etapie wcześniejszym powstaje przychód z tytułu zbycia udziałów i akcji.
Sprawa trafiła do NSA, który potwierdził interpretację organów podatkowych i sądu pierwszej instancji. NSA uznał, że wniesienie udziałów (akcji) oznacza ich odpłatne zbycie, a to, że spółka nie otrzymała za to pieniędzy, nie oznacza, że nie powstał przychód. To certyfikaty inwestycyjne funduszu stanowią ekwiwalent wartości pieniężnej. Podkreślić trzeba, że stanowisko NSA w tej kwestii nie jest w pełni jednoznaczne. Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT II FSK 2056/09