Podatnik, któremu umarł współmałżonek w trakcie 2010 roku lub po jego zakończeniu, ale przed złożeniem zeznania, może złożyć PIT razem ze zmarłym.
Łączne opodatkowanie małżonków jest możliwe, jeżeli zostały spełnione jednocześnie następujące warunki: małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu; istnieje między nimi wspólność majątkowa małżeńska; przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim; złożą oświadczenie woli w formie wniosku wyrażonego we wspólnym zeznaniu do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym; do żadnego z małżonków nie mają zastosowania przepisy dotyczące podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub o podatku tonażowym. Wdowa powinna spełnić te warunki, aby rozliczyć się ze zmarłym małżonkiem.
Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, wskazuje, że wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który: