Łączne opodatkowanie małżonków jest możliwe, jeżeli zostały spełnione jednocześnie następujące warunki: małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu; istnieje między nimi wspólność majątkowa małżeńska; przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim; złożą oświadczenie woli w formie wniosku wyrażonego we wspólnym zeznaniu do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym; do żadnego z małżonków nie mają zastosowania przepisy dotyczące podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub o podatku tonażowym. Wdowa powinna spełnić te warunki, aby rozliczyć się ze zmarłym małżonkiem.

Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, wskazuje, że wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:

● zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,

● pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Przy spełnieniu tych warunków – jak stwierdza Paweł Małecki – wdowa sama składa podpis na wspólnym zeznaniu podatkowym. Wspólne rozliczenie roczne małżonków można złożyć na formularzu PIT-36 lub PIT-37 w zależności od źródła przychodów uzyskiwanych w roku podatkowym.

18 dni zostało na rozliczenie PIT za 2010 rok