Firma kupiła odzież roboczą, tj. rękawice i buty w celu wydania pracownikom.

– W jaki sposób zaksięgować te operacje – pyta pan Kazimierz z Ujścia.

Jeżeli odzież własna pracownika może ulec np. zniszczeniu, pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w polskich normach.

– W zależności od zasad przyjętych w przyjętej przez jednostkę w polityce rachunkowości, wydatek na zakup tej odzieży i obuwia dla pracowników może być ujęty w księgach rachunkowych na kontach „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” lub „Pozostałe koszty rodzajowe” – mówi Sławomir Zaborowski, prezes zarządu Zaborowski I.T.C.

W niektórych jednostkach odzież robocza (obuwie) może być wydana bezpośrednio po zakupie albo z magazynu. Możliwe jest również pośrednie zaopatrzenie pracowników przez wypłatę tzw. ekwiwalentu za odzież roboczą – o ile pracodawca dopuścił taką ewentualność. Wydanie obuwia podlega ewidencji prowadzonej przez pracodawcę w formie imiennych kart wyposażenia, których celem jest m.in. rozliczenie pracowników z wydanej im odzieży.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.).