Podatnicy, którzy w ubiegłym roku uzyskiwali pieniądze z tytułu odbywania stażu absolwenckiego, muszą je wykazać w zeznaniu PIT-37 za 2010 rok jako przychody z innych źródeł. Jedynie stypendium uzyskane z programów finansowanych z UE jest zwolnione z PIT.
Staż absolwencki to program rządowy mający na celu ułatwienie startu zawodowego osobom kończącym naukę i wchodzącym na rynek pracy. Dlatego, w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, taki staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań bez nawiązania stosunku pracy.
Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf, zwraca uwagę, że osoby odbywające staż absolwencki (jako osoby bezrobotne) otrzymują określony rodzaj wynagrodzenia.