Przedsiębiorca ma ustalone przez naczelnika urzędu celnego normy zużycia. Jednak w wyniku zmiany procesu technologicznego nie mieści się w nich i musi uiszczać akcyzę.

– Czy ustalone normy zużycia wyrobów akcyzowych do produkcji mogą zostać zmienione – pyta pan Jan z Przemyśla.

Niektóre wyroby akcyzowe ze względu na przeznaczenie w określonych przypadkach podlegają zwolnieniu z akcyzy lub też opodatkowane są stawką 0 zł. W celu ograniczenia możliwości nadużyć wykorzystanie tych wyrobów w procesie produkcji bez obciążania ich akcyzą podlega tzw. normom zużycia. Normy te określają ilość wyrobu akcyzowego niezbędną do wytworzenia danej ilości produktu gotowego przy zastosowanej technologii produkcji.

– Przekroczenie dopuszczalnych norm spowoduje, że trzeba będzie opodatkować ponadnormatywne zużycie według odpowiedniej stawki. Normy zużycia określane są indywidualnie dla każdego podatnika w drodze decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu celnego – zauważa Bartosz Bołtromiuk, doradca podatkowy w Taxplan.

Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym ustalając normy organ celny uwzględnia rodzaj wyrobów akcyzowych, specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów, warunki techniczne i technologiczne występujące w danym przypadku oraz maksymalne normy dopuszczalnych ubytków określone w rozporządzeniu ministra finansów.

– Jeśli podatnik dokonał zmian technologicznych, które spowodowały, że ustalone wcześniej normy zużycia wyrobów stały się nieadekwatne, powinien wystąpić do organu celnego o zmianę tych norm – radzi ekspert.

Dodając, że w myśl par. 7 rozporządzenia ministra finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.U. z 2009 r. nr 32, poz. 242) naczelnik urzędu celnego ustali nową wysokość norm na podstawie wysokości rzeczywistych ubytków lub rzeczywistego zużycia w ostatnim okresie obrachunkowym lub badanie rzeczywistych ubytków lub rzeczywistego zużycia, lub też ocenę zaawansowania technologicznego stosowanych urządzeń i technologii.

Podstawa prawna

Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.).