Koszt zabiegu operacyjnego można rozliczyć w ramach wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne w PIT 2010.
Reklama
Jeżeli zabieg chirurgiczny jest konieczny do przeprowadzenia rehabilitacji pacjenta, to jego koszt można odliczyć od dochodu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 marca 2011 r.
W rozpatrywanej sprawie podatnik uległ wypadkowi samochodowemu. Po zabiegu operacyjnym i rehabilitacji konieczne okazało się przeprowadzenie operacji endoprotezoplastyki stawu. Podatnik miał fakturę z wyszczególnieniem kosztu samej endoprotezy oraz kosztu przeprowadzenia zabiegu. Uzyskał też orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Podatnik wystąpił do ministra finansów z pytaniem, czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne może odliczyć od dochodu ten koszt na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Jego zdaniem taki koszt można uznać za wydatki rehabilitacyjne.
Ustawa mówi o wydatkach poniesionych m.in. na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
Minister finansów w wydanej interpretacji nie zgodził się z tym stanowiskiem, uznając, że zabiegu, jakiemu poddał się podatnik, nie można zakwalifikować jako zabiegu rehabilitacyjnego, lecz jako zabieg operacyjny.
Podatnik zaskarżył interpretację do sądu administracyjnego, który przyznał mu rację.
Także Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko podatnika i wyrażony pogląd w wyroku pierwszej instancji. Sąd uznał wprawdzie, że zabiegów chirurgicznych nie można utożsamiać z zabiegami rehabilitacyjnymi, ale w takich przypadkach odwołać się należy do logiki i zdrowego rozsądku.
Nie można bowiem eliminować z zabiegów rehabilitacyjnych takich zabiegów operacyjnych, które decydują o możliwości wykonywania jakiejkolwiek rehabilitacji i bez których nie jest możliwe jej podjęcie i w efekcie możliwie największe przywrócenie sprawności rehabilitowanemu.
Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT II FSK 1927/09