Jeśli zabieg operacyjny jest niezbędny w rehabilitacji, można wydatki na niego poniesione odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym PIT.
W rozliczeniu za 2010 rok osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą dokonać odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
– Warunkiem odliczenia jest poniesienie takich wydatków przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna – wyjaśnia Radosław Druć, konsultant w TPA Horwath.
Ekspert dodaje, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na leczenie w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz na zabiegi rehabilitacyjne.
Niestety nie wszystkie koszty poniesione na zabiegi medyczne mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania. Radosław Druć zauważa, że organy podatkowe niejednokrotnie twierdzą, że w tym katalogu nie mieszczą się m.in. zabiegi operacyjne (np. chirurgiczne). Ich zdaniem takie zabiegi poprawiają stan zdrowia, ale nie można ich zakwalifikować do zabiegów rehabilitacyjnych i dokonać odliczenia w PIT.
– Operacji nie można utożsamiać z zabiegami rehabilitacyjnymi – zgadza się Radosław Druć.
Jednak – zdaniem eksperta – taka klasyfikacja nie może prowadzić do eliminowania z kategorii zabiegów rehabilitacyjnych takich operacji, które decydują o możliwości dokonania jakiejkolwiek rehabilitacji. Bez przeprowadzenia takich zabiegów samo podjęcie rehabilitacji często nie jest możliwe, a więc w efekcie niemożliwie jest przywrócenie odpowiedniej sprawności rehabilitowanemu.
Radosław Druć podkreśla, że takie stanowisko potwierdzają sądy administracyjne (np. wyrok NSA z 17 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1927/09), uznając, że koszty operacji można rozliczyć w ramach wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne w rozliczeniu rocznym. Z orzeczeń sądowych wynika, że warunkiem odliczenia jest to, aby zabieg medyczny stanowił niezbędny i konieczny element zmierzający do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównania ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność.
Ocena, jakie działania wchodzą w zakres rehabilitacji lub zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, wykracza poza kompetencje organów podatkowych i należy do odpowiedniego lekarza specjalisty.
Ważne!
Wysokość wydatków rehabilitacyjnych ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie