Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację ministrowi finansów, że odsetek oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka z o.o., która zaciągnęła taką pożyczkę, argumentowała, że wypłata dywidendy dla akcjonariuszy (udziałowców) jest ich zyskiem, który jest celem inwestowania w akcje (udziały) spółki. Bez planowanego zysku z ulokowanych pieniędzy akcjonariusze nie lokowaliby środków w daną inwestycję, a zatem osiągnięcie i wypłata dywidendy – dochodu spółki – pozostaje w ścisłym związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił tego stanowiska i uznał, że dywidenda w spółce nie jest obligatoryjna, a sam fakt uzyskania zysku nie jest tożsamy z wypłatą dywidendy. Poza tym dywidenda jest czymś odrębnym od przychodów spółki, co w konsekwencji oznacza, że i pożyczka na jej wypłatę nie stanowi przychodu dla spółki.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 2004/09