– To absurd. Ministerstwo Finansów powinno na stałe wprowadzić zasadę 2-letniego przechowywania paragonów w firmach. Dłuższy okres nie ma sensu. Na wydrukowanych paragonach po upływie dwóch lat i tak nic nie widać – twierdzi pan Adam Kotwica z Warszawy, prowadzący sklep osiedlowy.

Eksperci popierają ten postulat. Dwuletni okres na przechowywanie paragonów sprawdził się i powinien być przedłużony.

Zasady ustawowe

Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowi, że dokumenty związane z rozliczeniem podatku powinny być przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Justyna Nowak, konsultant w firmie TPA Horwath, podkreśla, że przed wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, wszelkie kopie dokumentów kasowych należało przechowywać przez 5 lat.

– Ze względu na techniczne trudności w realizacji tego wymogu w rozporządzeniu dopuszczono możliwość sporządzania i przechowywania kopii dokumentów kasowych na nośnikach informatycznych – wyjaśnia Justyna Nowak.

Jeżeli chodzi o przechowywanie papierowych kopii paragonów fiskalnych, w par. 19 rozporządzenia czytamy: kopie dokumentów sporządzonych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających do 31 grudnia 2011 r. dokonanie sprzedaży, podatnicy zobowiązani są przechowywać nie krócej niż przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.

Ważny moment sprzedaży

Dla okresu przechowywania paragonów istotne znaczenia ma nie moment wystawienia paragonu, tylko samo dokonanie sprzedaży.

– Dla sprzedaży dokonanej jeszcze w 2011 r. i w latach wcześniejszych termin 2 lat będzie obowiązywał nawet po 2011 r., chyba że przepisy te zostaną zmienione – stwierdza Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP.

Dodaje, że 2-letni okres nie dotyczy kopii faktur emitowanych przez kasę rejestrującą oraz elektronicznych kopii paragonów, które dziś można stosować.