Jeżeli podatnicy świadczący te usługi nie będą mogli skorzystać z innego rodzaju zwolnienia, np. z uwagi na osiągnięcie w roku 2010 obrotu ze sprzedaży na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami w wysokości poniżej 40 tys. zł, będą musieli stosować kasy fiskalne.

– Podatnicy, którzy będą stosowali kasy fiskalne, nabędą prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł – podkreśla Jakub Rychlik, doradca podatkowy.

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik będzie miał prawo do zwrotu wydatkowanych kwot.

W związku z zakupem kas fiskalnych podatnicy będą musieli dokonać zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji, w celu nadania numeru ewidencyjnego kasy, który należy później nanieść na obudowę w sposób trwały.

– Podatnicy muszą pamiętać o obowiązku ewidencjonowania każdej transakcji w kasie lub w kasie rezerwowej, jak również o wydruku oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT i wydaniu ich nabywcy – przypomina Jakub Rychlik.

Ekspert dodaje, że zaniechanie tych obowiązków zagrożone jest karami przewidzianymi w kodeksie karnym skarbowym. Równie ważnym obowiązkiem jest dokonywanie przeglądów technicznych kas fiskalnych co 24 miesiące. Sankcją za nieuczynienie zadość temu jest zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych.

Pamiętać trzeba również – jak stwierdza Jakub Rychlik – o sporządzaniu raportów fiskalnych dobowych po zakończeniu sprzedaży za dany dzień oraz miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca oraz o przechowywaniu kopii dokumentów kasowych do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.