Odliczenie w rocznym PIT darowizny przekazanej za pośrednictwem zakładu pracy będzie możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniej dokumentacji.
Wiele firm ułatwia pracownikom przekazywanie darowizn na określone cele pożytku publicznego, np. charytatywne. Pracodawca potrąca z pensji pracownika zaoferowaną przez niego kwotę, np. 50 zł na szczytny cel. Po zakończeniu roku fundacja przesyła pracownikowi imienne podziękowanie wraz z oświadczeniem o wysokości otrzymanej kwoty. Taki mechanizm przekazywania darowizn umożliwia odliczenie darowizny w rocznym PIT, co potwierdza Renata Kabas-Komorniczak, doradca podatkowy w Rödl & Partner.
Od dochodu podatnik, który jest osobą fizyczną, może odliczyć darowizny przekazane na cele pożytku publicznego organizacjom polskim prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Trzeba też pamiętać, że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:
● osób fizycznych,
● podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
Odliczanie darowizn przekazywanych na cele pożytku publicznego zostało uzależnione od spełnienia warunku. Wysokość darowizny pieniężnej ma być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W ocenie Renaty Kabas-Komorniczak, w przypadku tego warunku istnieje ryzyko, czy organy podatkowe potraktują taki pośredni sposób rozliczania z fundacją jako zgodny z przepisami.
– Z dowodu wpłaty musiałoby jednoznacznie wynikać, że wpłacającym jest dany pracownik – stwierdza nasza rozmówczyni.
Możliwość stosowania tego sposobu rozliczeń z fundacjami potwierdziło MF w piśmie z 16 stycznia 2003 r. (PB5/KD-033-2-16/03). Wynika z niego, że „dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego” jest pojęciem szerokim i obejmuje swym zakresem rozmaite formy dowodzenia wpłat na rachunek bankowy.
– Dlatego też wszelkie dowody wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, z których, oprócz numeru tego rachunku, jednoznacznie wynika nazwisko darczyńcy, kwota darowizny, jak również, na jaki cel ją przekazano, będą stanowiły dla darczyńcy dowód, o którym mowa w przepisach – stwierdza Renata Kabas-Komorniczak.
Istnieją sytuacje, w których pracodawcy pośredniczą w przekazywaniu obdarowanym (np. fundacjom) środków finansowych pochodzących od podatników, rzeczywistych darczyńców. W takich sytuacjach darczyńca dodatkowo powinien gromadzić paski płacowe, z których jednoznacznie musi wynikać kwota przekazanej darowizny oraz dysponować kopią przelewu zbiorczego, którą sporządza pracodawca dla obdarowanego.
– Trzeba pamiętać o zachowaniu całej tej dokumentacji do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych z tytułu PIT pracowników, czyli co do zasady 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku – podkreśla Renata Kabas-Komorniczak.
Oznacza to, że w przypadku rozliczenia za rok 2010 dokumenty te, np. pismo przesłane przez fundację, powinny być przechowywane aż do 31 grudnia 2016 r.
6 proc. dochodu wynosi maksymalna kwota odliczenia z tytułu darowizn