Przekazanie rzeczy spółce handlowej lub cywilnej, w której wspólnikami są rodzice darczyńcy, będzie podlegało podatkowi dochodowemu lub podatkowi od darowizn.
W ustawie o PIT i ustawie o podatku od spadków i darowizn przewidziano preferencje podatkowe, z których mogą korzystać członkowie najbliższej rodziny. Jeśli jednak syn przekazuje darowiznę rzeczową spółkom (handlowej i cywilnej), w których jedynymi wspólnikami są jego rodzice, to nie znajdą zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego i podatku od darowizn.
Sąd rozpatrywał przypadek rodziców, którzy mieli otrzymać darowizny od syna i chcieli skorzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatkach od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Zgodnie z tym ostatnim przepisem wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Z kolei art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn przewiduje zwolnienie w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.
Sąd zgodził się ze stanowiskiem ministra finansów określonym w interpretacji podatkowej w przypadku darowizn dla obu rodzajów spółek. Zwrócił uwagę, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. W przypadku darowizny dokonanej na rzecz wspólnika spółki cywilnej powyższa czynność będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn (nie będzie zwolnienia). Zatem nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Z kolei wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci darowizny dokonana na rzecz spółki prawa handlowego będzie podlegała przepisom ustawy o PIT. Nieodpłatne świadczenie w postaci darowizny będzie stanowiło przychód tej spółki. Nie znajdzie zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT, ponieważ podmiotem, który otrzyma nieodpłatne świadczenie w postaci darowizny, będzie spółka, a nie jej wspólnicy. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT III SA/Wa 1543/10