Osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny odliczają od dochodu wszystkie wydatki poniesione na remont mieszkań lub domów. Teraz fiskus mówi „stop” – ulga rehabilitacyjna to nie ulga remontowa. Trzeba uważać na to, co się odlicza w ramach adaptacji nieruchomości do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

W PIT można ująć tylko wydatki, które ułatwią wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym.

Warunki do spełnienia

Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) pozwalają na odliczenie pewnych kategorii wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne. Piotr Zając, konsultant w TPA Horwath, przypomina, że zarówno same osoby niepełnosprawne, jak i podatnicy, na utrzymaniu których jest osoba niepełnosprawna, mogą przy spełnieniu pewnych warunków pomniejszyć podstawę opodatkowania o określone przez ustawodawcę kategorie wydatków.

– Jednym z warunków skorzystania z ulgi jest posiadanie przez osobę, której dotyczą wydatki, orzeczenia odpowiednich organów o zakwalifikowaniu jej do jednego z trzech stopni niepełnosprawności – zauważa Piotr Zając.

Takim orzeczeniem może być decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, socjalną lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Odliczać można kwoty, które nie zostały zrefundowane lub dofinansowane. W przypadku gdy wydatki zostały częściowo sfinansowane, np. przez NFZ lub PFRON, podatnik będzie mógł odliczyć jedynie różnicę pomiędzy kwotą poniesionych wydatków a sumą dofinansowania.

Katalog wydatków

Ustawodawca wskazał katalog wydatków, których poniesienie uprawnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

– Odliczenie może być limitowane lub w faktycznej wysokości – zależnie od rodzaju wydatku – stwierdza Michał Kubik, doradca podatkowy, partner w ABC Tax.

Odliczeniu podlegają m.in. wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Odliczeniu od dochodu podlegają też wydatki na zakup i naprawę sprzętu niezbędnego w rehabilitacji, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym czy utrzymanie psa przewodnika. W tym ostatnim przypadku limit odliczenia wynosi 2280 zł.