Nowelizacja ustawy o VAT i ustawy – Prawo o miarach zakłada przyznanie agencji celnej kompletacji do pełnienia funkcji przedstawiciela podatkowego w ograniczonym zakresie, tj. wyłącznie jako reprezentanta podmiotów zagranicznych, które dokonują importu towarów do Polski, a następnie wywożą je z kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Projekt jest krytykowany przez doradców podatkowych, którzy argumentują, że ustawodawca zbyt pochopnie obdarza nowymi kompetencjami w zakresie VAT agencje celne, o czym pisaliśmy w „DGP” nr 27 z 2011 roku. Same agencje uważają, że to ważna i potrzeba zmiana.

Zrównanie kompetencji

Planowana nowelizacja instytucji przedstawiciela podatkowego poszerzy zakres świadczonych usług, szczególnie jeśli chodzi o odprawy celne ładunków na naszych przejściach granicznych, w tym portach morskich i lotniczych.

– Umożliwi więc pozyskanie nowych klientów spoza naszego kraju i doprowadzi do rozwoju tzw. usług dodanych do transportu jako takiego – uważa Marek Tarczyński, przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Jednocześnie dodaje, że nowe kompetencje agencji celnej nie wykraczają poza jej rutynowe działania. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pozostaje niezmieniony. Pojawiają się tylko nowe podmioty, na rzecz których można będzie świadczyć dotychczasowe usługi.

– Wreszcie po latach uzyskamy te same kompetencje, którymi cieszą się nasi koledzy w innych portach europejskich, i jeden z czynników obniżających konkurencyjność naszej branży zostanie zlikwidowany – podkreśla ekspert.

Danuta Adamczyk, sekretarz Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, podkreśla, że w takich krajach, jak Niemcy czy kraje Beneluksu firmy spedycyjno-transportowe posiadają uprawnienia i oferują usługi z zakresu przedstawicielstwa podatkowego i to w formie nie tak ograniczonej jak w przypadku zaproponowanych rozwiązań krajowych.

Ubezpieczone usługi

Agenci celni wyszkoleni są nie tylko w prawie celnym, ale także w VAT.

– Sam egzamin na agenta celnego zawiera zarówno pytania teoretyczne ze znajomości przepisów celnych, podatkowych i akcyzowych, jak i praktyczne związane z obrotem towarowym z zagranicą i dostawami nabyciami. Zazwyczaj egzamin poprzedzany jest specjalistycznym szkoleniem – podkreśla Kamilla Piotrowska-Król kierownik agencji celnej, pełnomocnik ds. jakości ISO/WSK Terramar, członek Rady Konsultacyjnej Służby Celnej.

Agencje celne mają zarówno odpowiednio wykwalifikowane kadry agentów celnych, jak i zaplecze prawne oraz finansowe do wykonywania tych usług. Wśród podmiotów mających status AEO (autoryzowanego przedstawiciela gospodarczego) stanowią najliczniej reprezentowaną branżę w Polsce i w UE.

Do uzyskania tego statusu niezbędne jest spełnienie ostrych kryteriów finansowych, organizacyjnych i jakościowych. Również możliwość pozyskiwania przez tych przedsiębiorców gwarancji zapłaty należności celnych, podatkowych, a często i akcyzowych w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych potwierdza spełnianie przez nich kryteriów finansowych.

Ważne!

Projekt zmian uzyskał akceptację podkomisji jak i Komisji Finansów Publicznych. Nie wniesiono też do projektu nowelizacji zastrzeżeń ze strony pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, NBP, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów