W określonych przypadkach agent celny może odpowiadać wraz ze swoim klientem (importerem) solidarnie za dług celny. Oznacza to, że celnicy mogą żądać zapłaty cła według swojego wyboru – od importera lub agenta celnego. Zdaniem Ryszarda Sowy, adwokata z kancelarii Olszewski, Tokarski i Wspólnicy, agent celny, który pokryje dług za importera, może się od niego domagać zwrotu całej zapłaconej sumy.

Trybunał Sprawiedliwości UE wielokrotnie podkreślał, że solidarność w prawie celnym ma zabezpieczyć interesy finansowe Unii Europejskiej, a przedsiębiorcy i ich przedstawiciele, czyli agenci celni powinni rozliczać się między sobą zgodnie z prawem krajowym.

Na gruncie polskiego prawa cywilnego powyższe skutkuje tym, że gdy dług celny zostanie uregulowany przez jednego współdłużnika, do rozliczeń między nimi należy stosować art. 376 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach dłużnik, który świadczenie spełnił (np. agent) może żądać zwrotu od pozostałych współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

Jeżeli dług powstał z winy agenta celnego, powinien on odpowiadać za niedopełnienie obowiązków umownych

Ryszard Sowa podkreśla, że w przypadku, kiedy importer miał podpisaną umowę z agencją celną, w której określono zasady odpowiedzialności stron za należności celne, o sposobie rozliczenia będzie decydować jej treść. Problemy pojawią się, gdy takiej umowy nie zawarto, a agent działa tylko na podstawie udzielonego mu upoważnienia. W takim przypadku agent celny, który zapłaci dług celny za importera, może jednak żądać, aby importer zwrócił mu zapłaconą kwotę w całości na zasadzie regresu.

Jacek Tokarski, partner w kancelarii Olszewski Tokarski Wspólnicy dodaje, że gdyby agent mógł żądać tylko połowy zapłaconego cła, byłoby to sprzeczne z istotą stosunku prawnego łączącego agenta z importerem.

– Agent jest przedstawicielem pośrednim, działającym we własnym imieniu, ale na rzecz importera i właśnie z racji tego to importer powinien zapłacić dług celny w całości – podkreśla Jacek Tokarski.

Działaniem importera jest wprowadzenie towarów na obszar celny, z którego wynika powstanie długu celnego, gdyż to on dokonuje faktycznego sprowadzenia towarów i czyni to we własnym interesie. Importer realizuje w ten sposób swój cel, np. zawodowy, chcąc sprowadzić urządzenie do działalności produkcyjnej lub co ma miejsce najczęściej dla sprzedaży towaru na terenie Unii Europejskiej. Agent natomiast, chociaż działa we własnym imieniu przed organami celnymi, to czyni to jako reprezentant realizujący interes importera, do którego towar sprowadzany należy.