Wspólnik postanawia wystąpić ze spółki jawnej. Ma też zamiar sprzedać przedmioty wkładu, które wcześniej wniósł do spółki.

– Jak ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku ich zbycia, jeśli dalej będę prowadzić działalność gospodarczą – pyta Mariusz ze Szczecina.

Obowiązujące od początku tego roku przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) określają skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki nieposiadającej osobowości prawnej (w tym osobowej spółki jawnej) oraz zasady ustalania przez byłego wspólnika kosztów przy zbyciu tych składników majątku, które otrzymał wychodząc ze spółki osobowej.

Jak mówi Marek Kozaczuk, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Dewey & LeBoeuf, skutki podatkowe wystąpienia wspólnika z takiej spółki określone są w zależności od tego, co wspólnik występujący ze spółki otrzymuje jako spłatę swojego udziału w spółce.

Otrzymanie gotówki oznaczać będzie powstanie przychodu z działalności gospodarczej. Jednocześnie z przychodów wyłączona będzie jednak wartość środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Jeżeli natomiast z tytułu wystąpienia wspólnik otrzyma niepieniężne składniki majątku, to będzie możliwe zastosowanie odroczenia opodatkowania wspólnika aż do chwili zbycia tych składników majątku. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o PIT opodatkowaniu podlegać będą dochody uzyskane przez wspólnika w okresie 6 lat, liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienie wspólnika z takiej spółki do dnia odpłatnego zbycia.

Jeśli więc składniki majątku zostaną sprzedane w okresie 6 lat, to dochody uzyskane przez wspólnika będą zaliczane do dochodów z działalności gospodarczej.

Jak tłumaczy Marek Kozaczuk, wspólnik będzie mógł odliczyć koszt uzyskania przychodów określony w wysokości wydatków poniesionych na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu przez spółkę lub przez wspólnika. Odliczeniu będą podlegać tylko te kwoty, które wcześniej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie, w tym przez odpisy amortyzacyjne.