Spółka, która zaciągnęła kredyt w celu wykupienia udziałów od wspólnika, aby następnie je umorzyć, nie zaliczy opłat tego kredytu do kosztów podatkowych.
Spółka kapitałowa podjęła uchwałę o wykupie w celu umorzenia udziałów należących do jednego ze wspólników za wynagrodzeniem bez obniżania kapitału zakładowego. Spółka zdecydowała również, że zaciągnie kredyt z przeznaczeniem na ten cel, aby jednocześnie utrzymać bieżące oraz inwestycyjne wydatki na zaplanowanym wcześniej poziomie, czyli nie doprowadzić do utraty płynności finansowej przez spółkę.
W związku z taką operacją spółka wystąpiła do ministra finansów z wnioskiem o interpretację, czy odsetki od kredytu wziętego w celu zapewnienia spółce płynności finansowej stanowią koszt uzyskania przychodów.
W ocenie spółki odsetki od takiego kredytu mogą być kosztem, ponieważ umorzenie udziałów jednego z kilku wspólników miało na celu ujednolicenie struktury wspólników, co przyczyni się do usprawnienia procesu podejmowania decyzji przez walne zgromadzenie, a tym samym znacznie usprawni działanie spółki i będzie miało wpływ na osiągane przez nią wyniki finansowe.
Ponadto decyzja o umorzeniu udziałów bez jednoczesnego obniżania kapitału zakładowego podyktowana została zachowaniem wizerunku spółki jako wiarygodnego partnera biznesowego.
Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy uznając, że cel wskazany w umowie kredytu nie jest związany z osiąganymi przychodami, a także z zachowaniem albo zabezpieczeniem ich źródła, czyli na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397) nie może stanowić kosztu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę spółki. Z kolei NSA uchylił ten wyrok i oddalił skargę. Oznacza to, że interpretacja wydana przez organ podatkowy była prawidłowa.
Sędzia Tomasz Zborzyński tłumaczył w uzasadnieniu, że jeśli celem zaciągniętego kredytu było pokrycie kosztów umorzenia udziałów należących do wspólnika wychodzącego ze spółki, to takie działanie nie ma związku z podstawowym warunkiem zaliczenia danych wydatków do kosztów.
Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT II FSK 85/10