Jak podkreślają eksperci z Izby Skarbowej w Katowicach, ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dopuszcza możliwość pomniejszenia dochodu osiągniętego w 2010 roku, w szczególności o:

● darowizny przekazane na cele:

– określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,

– kultu religijnego,

– krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi,

do wysokości nieprzekraczającej łącznie 6 proc. dochodu uzyskanego w ciągu roku. Co ważne, przekazane darowizny muszą być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokumentem, z którego wynika jej wartość;

● darowizny wynikające z odrębnych ustaw (w tym przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą) – bez limitu;

● wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, o ile dochody tych osób osiągnięte w 2010 r. nie przekroczyły kwoty 9120 zł.

Większość wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej to wydatki nielimitowane, a więc podlegające odliczeniu w pełnej kwocie. Wydatki limitowane (tzn. odliczane z uwzględnieniem górnego lub dolnego limitu kwotowego) to wydatki poniesione na: opłacenie przewodników m.in. osób niewidomych, psa przewodnika, używanie samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (każde do 2280 zł), oraz leki, jeśli konieczność ich stosowania została stwierdzona przez lekarza specjalistę (odliczana jest różnica między wydatkami faktycznie poniesionymi w miesiącu a 100 zł);

● wydatki z użytkowania internetu w miejscu zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku 760 zł, udokumentowane fakturami VAT;

● wydatki na spłatę odsetek od tej części kredytu udzielonego podatnikowi w latach 2002 – 2006 na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Urzędnicy z katowickiej izby wskazują, że odliczeniu od dochodu podlegają też:

● zapłacone bezpośrednio lub potrącone przez płatnika ze środków podatnika składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika i osób z nim współpracujących, a także składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne tych osób zapłacone w innym państwie członkowskim UE lub należącym do Eurpoejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej;

● zwroty nienależnie pobranych świadczeń, uprzednio zwiększających opodatkowany dochód.

– Wśród odliczeń od podatku na uwagę zasługuje ulga z wychowywania dzieci – podkreślają nasi rozmówcy z katowickiej izby.

Odliczenie w wysokości 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko przysługuje podatnikowi, który:

– w stosunku do małoletniego dziecka wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej,

– utrzymywał w roku podatkowym dziecko pełnoletnie otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną albo dziecko kontynuujące naukę do ukończenia 25. roku życia, o ile w 2010 r. nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu, przekraczających 3089 zł.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców lub opiekunów prawnych i może być dokonane w dowolnie ustalonej przez nich proporcji.

Do pomniejszenia podatku uprawniają także:

– opłacone przez podatnika lub pobrane przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym także opłacone w innym państwie UE lub należącym do EOG albo w Szwajcarii, na zasadach wskazanych w ustawie o PIT;

– poniesienie wydatków na kontynuację systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej, jeśli prawo do odliczenia z tego tytułu zostało nabyte przed 1 stycznia 2002 r. (przy czym odliczeniu podlega maksymalnie 30 proc. wydatków poniesionych w 2010 r., nie więcej niż 11 340 zł);

– wydatki osoby prowadzącej gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej – ponoszone do końca umowy zawartej przed 1 stycznia 2007 r., a także

– odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych poniesionych w latach ubiegłych, które nie znalazły pokrycia w podatku za te lata.

Ważne!

Podatnik korzystający z ulg podatkowych poza zeznaniem musi też wypełnić odpowiedni załącznik. Może to być np. PIT/O lub PIT/D