Jeśli podatnik przy zbyciu nieruchomości korzysta z ulgi mieszkaniowej, może kupić dwa mieszkania. Będzie musiał udowodnić, że oba są niezbędne dla jego potrzeb mieszkaniowych
Podatnik kupił mieszkanie w 2010 roku. Teraz planuje je sprzedać.
– Jak interpretować pojęcie „własne cele mieszkaniowe” przy zastosowaniu ulgi mieszkaniowej w PIT, obowiązującej od 2009 roku – pyta pan Marcin z Kielc. Podatnik nie wie, czy w tym pojęciu mieści się zakup więcej niż jednego domu lub mieszkania, np. spłata kredytu na jedno mieszkanie i zakup drugiego, lub zakup dwóch mieszkań przy założeniu, że jest to zakup na własne cele mieszkaniowe związane z dwoma ośrodkami życiowymi, jakie prowadzi podatnik i nie jest w stanie na dziś lub jutro określić, który jest nadrzędny.
Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę, budowę, rozbudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, a także rozbudowę, adaptację na cele mieszkalne własnego budynku czy lokalu niemieszkalnego.
Małgorzata Pastuszek, asystent podatkowy w Taxplan, zwraca uwagę, że do wydatków tych kwalifikuje się także spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przed uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia na własne cele mieszkaniowe oraz spłatę każdego kolejnego kredytu na spłatę kredytu na własne cele mieszkaniowe.
– Ze zwolnienia wyłączone jest poniesienie wymienionych wydatków w przypadku ich przeznaczenia na cele rekreacyjne – podkreśla Małgorzata Pastuszek.
Generalna zasada stanowi, że wymienione w ustawie wydatki stanowią podstawę do zastosowania zwolnienia, jeżeli celem nadrzędnym ich poniesienia są własne cele mieszkaniowe.
– W gestii podatnika leży udowodnienie, że taki był rzeczywisty cel poniesienia wydatków – wyjaśnia Małgorzata Pastuszek.
Ekspert dodaje, że przepisy wprost nie stanowią, że nabycie wydatków jednej kategorii wyklucza możliwość zastosowania tej zasady do innych wydatków. Literalne brzmienie ustawy zezwala zatem na zaliczenie do wydatków na cele mieszkaniowe wydatków poniesionych np. na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup jednego mieszkania oraz nabycie drugiego mieszkania, przy założeniu, że podatnik jest w stanie racjonalnie udowodnić, że oba wydatki dotyczyły jego własnych celów mieszkaniowych (np. podatnik ma miejsce zamieszkania w jednym mieście, natomiast pracuje w drugim).
Małgorzata Pastuszek mówi też, że w związku z tym, iż przepisy obowiązują dopiero od 1 stycznia 2009 r., obecnie nie ma jeszcze utrwalonego stanowiska w tym zakresie. W szczególnych przypadkach racjonalne byłoby zwrócenie się do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
19 proc. wynosi stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego ze zbycia mieszkania lub domu
Podstawa prawna
Art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).