Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są zobowiązani do sporządzenia oraz przesłania podatnikom oraz urzędom skarbowym właściwym dla podatników PIT-11 oraz PIT-40. Co się stanie, gdy płatnicy tych druków nie wystawią i nie prześlą?
Płatnik, który nie dopełni obowiązku złożenia tych dokumentów w terminie, naraża się na odpowiedzialność z kodeksu karnego skarbowego (dalej: k.k.s.). Problematyczne może się okazać określenie podstawy prawnej w tym zakresie. Związane jest to z tym, że k.k.s. przewiduje inną sankcję z tytułu niezłożenia w terminie deklaracji oraz informacji podatkowej. O ile w przypadku PIT-40 nie ma wątpliwości, że jest deklaracją podatkową, to w przypadku PIT-11 istnieją pewne wątpliwości interpretacyjne.
Na podstawie art. 79 par. 2 k.k.s. niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie stanowi wykroczenie skarbowe, za które grozi grzywna określona kwotowo. Kwota grzywny waha się od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia.