Lody wodne, czyli sorbety powinny być klasyfikowane jak lody mleczne i opodatkowane preferencyjną 5-proc. stawką VAT.
Od 1 stycznia 2011 r. pojawiły się wątpliwości dotyczące stawki VAT właściwej dla sprzedaży sorbetów (tzw. lodów wodnych). Źródłem tych wątpliwości jest niejasna klasyfikacja sorbetów na gruncie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU z 2008 r.).
Od stycznia tego roku opodatkowaniu według stawki 5-proc. podlegają m.in. towary klasyfikowane jako wyroby mleczarskie (PKWiU 10.5 – z wyłączeniami). W tym zakresie w klasyfikacji mieszczą się „lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne” (PKWiU 10.52.10.0), do których zalicza się m.in. lody produkowane na bazie śmietanki lub mleka. W przypadku sorbetów wątpliwość budzi fakt, że nie zawierają one mleka ani tłuszczu mlekowego.
Analizując zasady metodyczne PKWiU 2008, należy przyjąć, że nazwa grupy 10.5 „wyroby mleczarskie” pochodzi od rodzaju działalności, w wyniku której te wyroby powstają, natomiast nie należy z niej wywodzić wymogu zawartości mleka lub tłuszczu mlekowego w tych wyrobach.
Po drugie, PKWiU 2008 jest klasyfikacją zharmonizowaną m.in. z Nomenklaturą Scaloną (CN). Zgodnie zaś z zasadami metodycznymi przy zaliczaniu produktów do określonego grupowania PKWiU 2008 należy posługiwać się: a) zasadami metodycznymi, b) nazwami grupowań końcowych, c) wyjaśnieniami i wskazówkami zawartymi w osobnych wydawnictwach, czyli wyjaśnieniami do Taryfy Celnej oraz notami wyjaśniającymi do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich, d) ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN).
Posługując się tymi wskazówkami, należy przyjąć, że nazwa grupowania końcowego „lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne” w sensie językowym nie wyklucza ze swego zakresu sorbetów. Są to bowiem inne lody jadalne. Sama zaś PKWiU 2008 wskazuje powiązanie omawianego grupowania 10.52.10.0 z pozycją CN 2105 00 „lody śmietankowe” i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao. Zgodnie z notami wyjaśniającymi do Nomenklatury Scalonej należy klasyfikować pod tą pozycją m.in. lody wodne, lody śmietankowe, lody cassate, lody neapolitańskie itp., których podstawową właściwością jest to, że powracają one do stanu ciekłego lub półciekłego, w temperaturze otoczenia zbliżonej do 0°C. Z kolei wyjaśnienia do Taryfy Celnej wprost wskazują, iż pod pozycją 2105 należy klasyfikować: lody śmietankowe zazwyczaj przygotowywane na bazie mleka lub śmietanki i pozostałe lody jadalne (np. sorbet, lizaki lodowe), nawet zawierające kakao w każdej proporcji.
Powyższe argumenty przesądzają, że sorbety należy klasyfikować pod pozycją PKWiU 10.52.10.0, a ich sprzedaż objęta jest 5-proc. stawką VAT.
Ważne!
Towary lub usługi opodatkowane VAT wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla nich ustawa o VAT lub przepisy wykonawcze powołują symbole statystyczne