Operacja nie jest zabiegiem rehabilitacyjnym. Wydatki na taką operację nie pomniejszą dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej PIT za 2010 rok.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, czy koszty zabiegu operacyjnego oka można zaliczyć do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych niepełnosprawnego dziecka.
Według katowickiej izby za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się koszty poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
Ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie zawiera definicji zabiegu, rehabilitacji oraz rehabilitacji leczniczej, zatem konieczne jest wyjaśnienie tych pojęć na podstawie definicji encyklopedycznych. Zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby). Rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej przez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych. Rehabilitacja lecznicza zaś to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię. Zatem w ramach ulgi rehabilitacyjnej mieszczą się wydatki na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne zlecone przez lekarza, poniesione przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.
Izba uznała, że zabieg operacyjny zeza oka lewego poprawi stan zdrowia dziecka, jednak wydatek poniesiony na ten zabieg operacyjny nie mieści się w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT, ponieważ nie można go zakwalifikować jako zabiegu rehabilitacyjnego, lecz wyłącznie jako zabieg o charakterze medycznym – operacyjnym. Wobec tego podatniczce nie przysługuje prawo do odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na ten zabieg.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 grudnia 2010 r. (nr IBPBII/1/415-755/10/MCZ).