Podmioty niebędące zakładami opieki zdrowotnej, organizujące turnusy rehabilitacyjne, będą zwolnione z VAT.
Taką propozycję zawiera projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.
Poza doprecyzowaniem pewnych definicji w projekcie przewidziano wprowadzenie zwolnienia z VAT dla usług turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, świadczonych na zasadach określonych w tej ustawie przez podmioty niebędące zakładami opieki zdrowotnej.
Przypomnijmy, że do 31 grudnia 2010 r. usługi te podlegały zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do tej ustawy.
Od 1 stycznia 2011 r. uchylono załącznik nr 4, zawierający wykaz usług zwolnionych z podatku.
Jednocześnie uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług. Dodatkowo przy określaniu nowego zakresu zwolnień odstąpiono od ich identyfikacji za pomocą klasyfikacji statystycznych, ustalając ich zakres z wykorzystaniem przepisów unijnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
W wyniku tych zmian od 1 stycznia zwolnieniem z podatku od towarów i usług objęte są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej. Te regulacje nie stanowią podstawy do stosowania zwolnienia z podatku dla usług turnusów rehabilitacyjnych świadczonych przez inne podmioty niż zakłady opieki zdrowotnej.
Zmienione rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Ważne!
Zwolnienie turnusów rehabilitacyjnych z VAT ma być stosowane również od 1 stycznia 2011 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian