PIT za 2010 rok złożyło na razie kilka procent podatników. Najpopularniejsze odliczenia to: ulga na dziecko, internetowa i rehabilitacyjna.
W pierwszym miesiącu 2011 r. zeznania PIT za 2010 rok złożyło kilka procent podatników. Z dnia na dzień lawinowo wzrasta liczba deklaracji napływających do urzędów skarbowych. Na razie podatnicy osobiście fatygują się do urzędów, aby złożyć swój PIT. Takie wnioski płyną z sondy „DGP” przeprowadzonej w izbach skarbowych.

Liczba zeznań

Deklaracje PIT za 2010 rok jeszcze nie sparaliżowały pracy urzędów skarbowych. Do tej pory podatnicy złożyli kilka procent ze spodziewanych zeznań. Oto kilka przykładów. Urzędy woj. łódzkiego otrzymały w styczniu 13 644 zeznania (tj. ok. 1,5 proc. spodziewanych). Na terenie woj. śląskiego złożono na razie ok. 80 tys. zeznań (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). W tej liczbie największą grupę, ok. 65 tys., stanowią PIT-28.
Do podkarpackich urzędów skarbowych w styczniu wpłynęło ok. 40 tys. zeznań (łącznie z PIT-28). W urzędach woj. kujawsko-pomorskiego do końca stycznia złożono ok. 5 proc. spodziewanych zeznań. Są to głównie zeznania od osób rozliczających się ryczałtem. Do 7 lutego do urzędów skarbowych woj. opolskiego wpłynęło 9596 PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W woj. świętokrzyskim do systemów urzędów wprowadzono 19 667 zeznań za 2010 rok. W zachodniopomorskim jest to na razie 61 343 deklaracji, w mazowieckim 94 250, w lubelskim 50 tys., w warmińsko-mazurskim 39 665, w podlaskim 30 tys.
– Do urzędów skarbowych w woj. pomorskim wpłynęło w zależności od urzędu między 5 proc. a 7 proc. zeznań za 2010 rok – podaje Barbara Szalińska z Izby Skarbowej w Gdańsku.
Według Macieja Cichańskiego z Izby Skarbowej w Bydgoszczy tak niewielki odsetek złożonych w urzędach skarbowych zeznań wynika z faktu, że podatnicy w większości nie otrzymali jeszcze danych potrzebnych do wypełnienia zeznania (PIT-11) od swoich pracodawców. Płatnicy mają na to czas do końca lutego.
– Większej liczby osób chcących złożyć swoje zeznanie roczne urzędy spodziewają się na początku marca. Dlatego w sobotę 5 marca we wszystkich urzędach skarbowych w całej Polsce odbędą się „Dni otwarte” – dodaje Maciej Cichański.

Forma kontaktu

Mimo intensywnej akcji promocyjnej Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych zachęcającej do wysyłania PIT-ów przez internet, podatnicy sceptycznie podchodzą do tej formy kontaktu z fiskusem.
– Według danych na 5 lutego do urzędów woj. śląskiego drogą elektroniczną wpłynęło ok. 1,5 tys. zeznań – stwierdza Michał Kasprzak z Izby Skarbowej w Katowicach.
Według danych Agnieszki Pawlak z łódzkiej izby skarbowej większość PIT-ów złożona została w wersji papierowej, osobiście w urzędzie skarbowym bądź za pośrednictwem poczty. Zeznania, które wpłynęły drogą elektroniczną, stanowiły około 4,5 proc. ogólnej liczby formularzy. Podobnie statystyka w tym zakresie wygląda w innych regionach kraju.
– Na razie liczba zeznań rocznych składana jest osobiście na sali obsługi w urzędzie skarbowym, stanowi to około 92 proc. Zeznania przesyłane są również za pośrednictwem poczty (7 proc.) oraz drogą elektroniczną, co stanowi ok. 1 proc. – wylicza Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach.
Również z informacji Marty Szpakowskiej z Izby Skarbowej w Lublinie wynika, że tylko kilkaset zeznań zostało złożonych elektronicznie. Z kolei z danych z Ministerstwa Finansów wynika, że na 29 stycznia 2011 r. e-PIT-ami zainteresowanych było tylko 546 podatników.
A Joanna Maksymowicz z Izby Skarbowej w Rzeszowie uspokaja – zauważa się zwiększone zainteresowanie elektronicznymi zeznaniami.Popularne ulgi

Wśród wykorzystywanych ulg utrzymuje się stała tendencja. Najczęściej podatnicy korzystają z ulgi na dziecko. Na drugim miejscu jest ulga internetowa. A na trzecim ulga rehabilitacyjna.
– Ulga, z której najczęściej korzystają podatnicy, to ulga z tytułu wychowywania dzieci, w następnej kolejności ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna i ulga z tytułu przekazanej darowizny – potwierdza Katarzyna Głąb z Izby Skarbowej w Olsztynie.
Nasi rozmówcy z izb skarbowych zwracają uwagę na pewną pomyłkę pojawiającą się przy korzystaniu z ulgi internetowej. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują zliberalizowane przepisy ustawy o PIT dotyczące tego odliczenia. Podatnicy mogą pomniejszać dochód o wydatki na sieć na podstawie dowolnych dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Problem jednak w tym, że to udogodnienie można stosować dopiero w rozliczeniu za 2011 rok.
– Warunkiem skorzystania z ulgi internetowej jest w tym roku nadal udokumentowanie poniesionych wydatków fakturą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Odliczenie na podstawie innych dokumentów potwierdzających wydatek, jak np. elektroniczny obraz faktury od operatora, możliwe będzie dopiero w rozliczeniach za 2011 rok – ostrzega Maciej Cichański.

Popełniane błędy

Podatnicy deklaracje PIT wypełniają od kilkunastu lat. Mimo to nadal popełniają błędy w zeznaniach. Co więcej, pomyłki te co roku są niemal identyczne.
– Liczba błędów występujących w zeznaniach rocznych za 2010 r. i ich rodzaj kształtuje się na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym, tj. błędy występują w ok. 10 proc. zeznaniach rocznych – podkreśla Maria Bojczuk.
Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Skarbowej w Opolu wśród najczęstszych pomyłek wymienia: brak oznaczenia zeznania jako „złożenie” lub jako „korekta”; brak pisma wyjaśniającego przyczyny złożenia korekty; brak podpisu; błędny NIP – płatnika, zamiast podatnika; nieaktualne dane adresowe; brak załączników do zeznania; nieprawidłowo obliczony podatek.
Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie do tej listy dorzuca: stosowanie formularzy z lat ubiegłych; nieprawidłowo obliczoną ulgę na dzieci – odliczenie pełnej ulgi, a nie proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku; brak PESEL dzieci, który powinien być wykazany w załączniku PIT/O w związku z odliczeniem ulgi na dzieci; błędne numery KRS organizacji pożytku publicznego, bądź wpisywanie numerów KRS, które utraciły ważność.
– Zachęcam do czytania instrukcji przed wypełnieniem zeznania i apeluję, by czytać opisy poszczególnych rubryk zeznania. Wielu błędów, szczególnie rachunkowych, można uniknąć korzystając z interaktywnych formularzy – mówi Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie.
Urzędnicy próbują ograniczać liczbę pomyłek. Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku stwierdza, że w większości urzędów zeznania wprowadzane są na bieżąco przy podatniku, co ogranicza liczbę pojawiających się błędów.