W 2011 roku nastąpiło kilka zmian w VAT, które bezpośrednio rzutują na sposób wypełnienia deklaracji podatkowych. Modyfikacje przepisów VAT, które mają wpływ na sposób rozliczenia podatku w deklaracji, dotyczą:

● wzrostu stawek VAT,

● dostosowania do PKWiU 2008 (zmiany m.in. w załącznikach do ustawy)

● odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów i paliwa do ich napędu,

● dostosowania do przepisów UE: w zakresie miejsca świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki itp.,

● miejsca świadczenia usług transportu towarów.

Ograniczenia dla aut

Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady odliczania VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Do 31 grudnia 2012 r. został wprowadzony jednakowy limit w odliczaniu podatku przy nabyciu niektórych pojazdów samochodowych (konstrukcyjnie zbliżonych do samochodów osobowych) oraz paliw wykorzystywanych do ich napędu tak jak dla samochodów osobowych.

Podatnikowi przysługuje ograniczone prawo do odliczenia podatku, tj. w wysokości 60 proc. (nie więcej jednak niż 6 tys. zł): kwoty podatku określonej w fakturze lub podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca.

Ograniczenia te dotyczą:

● samochodów osobowych,

● niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym samochodów z kratką).

Nastąpiły też ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych.

Nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego (zakaz odliczenia VAT) w przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu:

● samochodów osobowych

● niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym samochodów z kratką).

VAT od nieruchomości

Inaczej będzie też rozliczany VAT od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika. Podatnik, który poniósł nakłady na nabycie, w tym nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości stanowiącej część przedsiębiorstwa danego podatnika i który wykorzystuje tę nieruchomość zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym do swoich celów osobistych lub swoich pracowników (w tym byłych pracowników), podatek naliczony powinien obliczyć według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Dodatkowo w przypadku, gdy w ciągu 120 miesięcy (10 lat), licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca majątek przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana do użytkowania, nastąpiła zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, podatnik musi skorygować VAT przy jej nabyciu lub wytworzeniu.

Korekty podatku odliczonego dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3 – 10 ustawy o VAT. Jednocześnie, ponieważ przeznaczenie nieruchomości (części nieruchomości) stanowiącej część przedsiębiorstwa do wykorzystania do celów innych niż prowadzona działalność, będzie podlegało obowiązkowej korekcie podatku odliczonego, wykorzystanie to nie będzie traktowane jako świadczenie usług i w związku z tym nie będzie opodatkowane.