Przedsiębiorca, u którego rozpoczęła się kontrola podatkowa, może złożyć sprzeciw na prowadzone czynności w ciągu trzech dni od momentu ich rozpoczęcia.
Zgodnie z art. 291c Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) do kontroli podatkowej przedsiębiorców, dotyczącej ich działalności gospodarczej, stosuje się przepisy rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Paweł Satkiewicz, starszy konsultant w Doradztwo Podatkowe WTS & Saja, podkreśla, że przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewidują m.in. prawo przedsiębiorcy do wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów dotyczących wszczęcia kontroli, jej prowadzenia, wykonywania kontroli podczas nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, zakazu podejmowania i czasu trwania kontroli, a także prowadzenia więcej niż jednej kontroli u przedsiębiorcy.
– Podatnik może wnieść pisemny, uzasadniony przez siebie sprzeciw do organu podejmującego i wykonującego kontrolę w terminie trzech dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez ten organ. Jednocześnie kontrolowany przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolujących o wniesieniu sprzeciwu – podpowiada Paweł Satkiewicz.
Ekspert dodaje, że w przypadku naruszenia przepisów dotyczących czasu trwania kontroli termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli.
– Wniesienie sprzeciwu przez przedsiębiorcę wstrzymuje czynności kontrolne organu kontroli, którego sprzeciw dotyczy, od chwili doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu. Od dnia wniesienia sprzeciwu następuje również wstrzymanie biegu czasu kontroli – podkreśla Paweł Satkiewicz.
Jednocześnie stwierdza, że organ kontroli w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu powinien go rozpatrzyć oraz wydać postanowienie, bądź o odstąpieniu od czynności kontrolnych bądź o ich kontynuowaniu. Na te postanowienia przysługuje kontrolowanemu prawo wniesienia zażalenia w terminie trzech dni od dnia otrzymania postanowienia.
Rozpatrzenie zażalenia powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od jego wniesienia.