Przedsiębiorcy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje o kontach bankowych. W zgłoszeniu nie trzeba informować o rachunkach kredytowym lub maklerskim.
Podatnicy mają problem z właściwym informowaniem organów podatkowych o posiadanych rachunkach bankowych. Kłopoty te spowodowane są różnorodnością rachunków prowadzonych przez banki. Firma może posiadać m.in. konto rozliczeniowe, lokat terminowych czy powiernicze. Oprócz tego funkcjonują rachunki kredytowe, maklerskie i subkonta.
Zdaniem Anny Trembasiewicz, dyrektor zarządzającej w Auxilium, wskazówka, o jakich rachunkach należy informować, zawarta jest w art. 49 ust. 2 prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (o ile mają zdolność prawną) oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami, bank może prowadzić rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych.
– Oznacza to, że w wykazie rachunków bankowych zgłaszanych do urzędu skarbowego należy podać jedynie te, na których podatnik gromadzi swoje środki pieniężne i z których na jego zlecenie bank dokonuje wypłat – mówi nasza rozmówczyni.
Fiskus nie musi wiedzieć o założonym dla firmy rachunku kredytowym. Anna Trembasiewicz podkreśla, że nie służy on gromadzeniu własnych środków. Z tego konta nie dokonuje się także rozliczeń w ramach prowadzonej działalności. Podobnie nie należy zamieszczać w wykazie dla skarbówki rachunku maklerskiego.
– Rachunek maklerski, którego zasady prowadzenia reguluje ustawa o obrocie instrumentami finansowym (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 211, poz.1384 z późn. zm.), nie spełnia bowiem funkcji rozliczeniowej w ramach prowadzenia firmy – tłumaczy ekspert.
Wątpliwości mogą dotyczyć subkont. Anna Trembasiewicz uważa, że co do zasady nie ma potrzeby oddzielnego zgłaszania do urzędu skarbowego kont pomocniczych, bo są to rachunki działające w ramach konta głównego, do których nie jest zawierana oddzielna umowa.
Kto dowie się o rachunku
Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być udostępniane: ZUS i KRUS; organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym; wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.