Czytelnik chce przystąpić do egzaminu sprawdzającego wiedzę kandydatów ubiegających się o certyfikat księgowy.

– Czy opłatę za egzamin muszę wnieść przed złożeniem wniosku do ministra finansów, a dowód wpłaty dołączyć do przesyłanych dokumentów – pyta pan Marcin z Krotoszyna.

Dowód wpłaty trzeba dołączyć do wniosku tylko w przypadku ubiegania się o wydanie duplikatu certyfikatu księgowego. W sytuacji opisanej przez czytelnika wraz ze stosownym wnioskiem przesyła się tylko wymagane oświadczenia (m.in. dotyczące niekaralności). Dopiero po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów kandydat uiszcza opłatę egzaminacyjną. Komisja egzaminacyjna przesyła do wnioskodawcy pismo, w którym informuje o miejscu przeprowadzenia egzaminu, dacie egzaminu, wysokości opłaty egzaminacyjnej, terminie wniesienia opłaty, a także numerze konta bankowego organizatora egzaminu.

Należy pamiętać, że niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie traktowane jest jako odstąpienie od udziału w egzaminie.

Wysokość opłaty egzaminacyjnej co roku ulega zmianie. Jest ona bowiem związana z wartością minimalnego wynagrodzenia za pracę.

– Stanowi ona 40 proc. wartości minimalnego wynagrodzenia – wyjaśnia Mirosława Cienkowska, biegły rewident, prezes zarządu PKF Centrum Rachunkowości. Dodaje, że w 2011 r. minimalne wynagrodzenie to 1386 zł (w 2010 r. było to 1317 zł), dlatego opłata egzaminacyjna wynosi 554,40 zł (w 2010 r. – 526,80 zł).

Ważne!

Przepisy nie przewidują wzoru wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu księgowego. Jednak Ministerstwo Finansów przygotowało taki formularz. Dostępny jest na stronie internetowej www.mf.gov.pl