Osoby, które złożą niekompletne dokumenty, będą dłużej czekać na wydanie przez Ministerstwo Finansów certyfikatu księgowego.
Kandydaci, którzy 22 października przystąpią do egzaminu sprawdzającego ich kwalifikacje do uzyskania certyfikatu księgowego, już zastanawiają się, ile będą oczekiwać na ten dokument. Niektórzy zakładają, że okres ten wyniesie kilka miesięcy. Podobne obawy mają m.in. oczekujący na wydanie duplikatu certyfikatu. Takie prognozy nie są jednak uzasadnione.
– Obecnie wnioski osób ubiegających się o wydanie certyfikatu księgowego rozpatrywane są w ciągu miesiąca – zapewnia Małgorzata Brzoza z Ministerstwa Finansów.
Przypomnijmy, że certyfikat mogą otrzymać osoby, które oprócz potwierdzonej praktyki w księgowości mają również odpowiednie wykształcenie. Niekiedy konieczne jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Termin wydania certyfikatu księgowego może się przedłużyć, gdy strona złoży niekompletne dokumenty.
– O tym wnioskodawcy są jednak informowani – mówi Małgorzata Brzoza.
Ubiegający się o certyfikat powinni pamiętać, że oprócz wniosku składanego na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów konieczne jest również udokumentowanie praktyki. Pomocne będą oryginały lub urzędowo potwierdzone kopie świadectw pracy lub zaświadczeń od pracodawcy, z których wynikać powinno m.in., na podstawie jakiego stosunku prawnego została nabyta praktyka.

12 440 liczba wydanych w ubiegłym roku przez MF certyfikatów księgowych

Jeżeli np. księgowy był zatrudniony na umowę cywilnoprawną, należy podać jej charakter (odpłatny, nieodpłatny) oraz profil działalności przedsiębiorcy np. czy świadczy on usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Niezbędna jest również informacja o niekaralności z krajowego rejestru karnego, opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku. Nie wolno zapominać o udokumentowaniu wykształcenia np. oryginałami lub odpisami dyplomów. Osoby, które zdały egzamin potwierdzający ich kwalifikacje, powinny złożyć zaświadczenie potwierdzające tę okoliczność.
Na rozpoznanie wniosku o wydanie duplikatu certyfikatu księgowego również należy czekać blisko miesiąc. W tym przypadku konieczne jest złożenie dokumentów: wniosku oraz dowodu uiszczenia opłaty.