Księgowa pracująca 10 lat w zawodzie nie posiada wyższego wykształcenia z zakresu rachunkowości.

– Czy mogę uzyskać uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez zdanie odpowiedniego egzaminu – pyta pani Halina z Krotoszyna.

Tak. Aby uzyskać certyfikat księgowy, czytelniczka musi mieć minimum dwuletnią praktykę w księgowości, wykształcenie średnie i zdać egzamin weryfikujący wiedzę księgową.

Przystąpienie do egzaminu

Na etapie przystępowania do egzaminu nie trzeba jednak jeszcze spełniać kryteriów wykształcenia i doświadczenia. Aby się do niego zakwalifikować, wystarczy po pierwsze pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Po drugie, brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyny niezgodne z ustawą o rachunkowości.

Wraz z oświadczeniami w wymienionym zakresie należy złożyć wniosek, który zawiera następujące dane: numer PESEL (a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość), imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji. Przepisy nie przewidują ustawowego wzoru tego dokumentu. Jednak na stronie internetowej resortu finansów (www.mf.gov.pl) dostępny jest jego aktywny druk.

Wniosek wraz z oświadczeniami składa się do departamentu rachunkowości Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Wniesienie opłaty

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów komisja egzaminacyjna przesyła do wnioskodawcy pismo. Informuje w nim o miejscu przeprowadzenia egzaminu, dacie egzaminu, wysokości opłaty egzaminacyjnej, terminie wniesienia opłaty, a także numerze konta bankowego organizatora egzaminu. W chwili wniesienia opłaty egzaminacyjnej z zachowaniem określonego w piśmie terminu kandydat zostaje zakwalifikowany do egzaminu. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie traktowane jest jako odstąpienie od udziału w egzaminie. Przypomnijmy, że w 2010 r. opłata egzaminacyjna wynosi 526,80 zł.

Wydanie certyfikatu

O certyfikat w przypadku przystępowania do egzaminu można wystąpić dopiero po jego zdaniu. Wówczas na podany adres Ministerstwa Finansów należy przesłać:

● wniosek o wydanie certyfikatu księgowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (aktywny druk tego dokumentu znajduje się na stronie www.mf.gov.pl),

● informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości. Musi być ona opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku (często zdarza się, że kandydaci składają przeterminowane wnioski),

● dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki w księgowości,

● dyplom lub świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie,

● zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym w przypadku osoby, która ubiega się o certyfikat poprzez weryfikację wiedzy.

agnieszka.pokojska@infor.pl

Do zdania egzaminu potrzebnych jest co najmniej 60 proc. punktów

Egzamin na certyfikat obejmuje trzy bloki tematyczne: rachunkowość, podatki, a także ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego.

Aby kandydat zdał egzamin, z każdego z nich trzeba otrzymać co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów.