Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwaliła nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych. Doradców obowiązuje system punktowy – w ciągu dwóch lat muszą zdobyć 32 punkty
Doradcy podatkowi muszą stale podnosić swoje kwalifikacje. Obowiązek ten nakłada na nich ustawa o doradztwie podatkowym (art. 36 pkt 2, t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 73, poz. 443 z późn.zm.). Formy wypełniania tego obowiązku określiła Krajowa Rada Doradców Podatkowych w zasadach etyki. W przyjętej w grudniu uchwale zmieniającej zasady etyki (nr 750/2010), rada określiła nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych, które opierają się na systemie punktowym. Do zasad etyki został wprowadzony rozdział VIa poświęcony tym zagadnieniom.

Nowy system

Zgodnie z zasadą ogólną doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych według zasad określonych w zasadach etyki, w zakresie odpowiadającym tematyce egzaminu na doradcę podatkowego. Oznacza to, że doradcy powinni pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą podatków, ceł, postępowań sądowo-administracyjnych oraz przed organami podatkowymi, rachunkowości, a także pozostałych dziedzinach, które pojawiają się na egzaminie na doradcę.
Jak wynika z nowych zasad, doradca wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 pkt w następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25 proc. dwuletniego limitu, czyli 8 punktów.
Doradcy mogą otrzymać punkty zarówno za uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach czy konferencjach, jak również za podejmowanie czynności, które służą innym doradcom i podatnikom. Co więcej formy własnej aktywności w zakresie podnoszenia kwalifikacji są punktowane wyżej niż bierny odbiór treści przekazywanych np. podczas konferencji.
Zasady etyki określają też szczególny sposób postępowania w przypadku osób, które powracają do czynnego wykonywania zawodu po okresie zawieszenia. Liczba punktów do zdobycia jest uzależniona od długości okresu zawieszenia. W przypadku osób, które zawiesiły działalność na okres dłuższy niż 5 lat, istnieje obowiązek zdobycia 24 punktów już w okresie czynnego wykonywania zawodu. Przed powrotem mają jednak obowiązek zdobycia dodatkowych 10 punktów. Doradca musi zdobyć te punkty w okresie 6 miesięcy poprzedzających podjęcie wykonywania zawodu.
Wyjaśnijmy też, że doradcy będący pracownikami naukowymi wyższych uczelni lub instytucji równoważnych, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego i wykonujący pracę naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego oraz członkowie komisji egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego są zwolnieni z podnoszenia kwalifikacji.

Jak dokumentować

Doradcy podnoszący swoje kwalifikacje muszą zbierać dowody potwierdzające spełnienie obowiązku podnoszenia kwalifikacji. W praktyce chodzi o zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów oraz faktury, z których wynika forma kształcenia oraz wymiar godzin. Nie ma jednak obowiązku dokumentowania, jeśli doradca uczestniczy w szkoleniach lub innych formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez organy lub jednostki organizacyjne KIDP.
Jaka punktacja za daną czynność
● 1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 1 punkt,
● 1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy zakończonej testem, warsztaty tematyczne lub seminarium z zajęciami praktycznymi – 1,5 punktu,
● 1 godzina wygłoszonego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 3 punkty,
● udział w konferencji jednodniowej – liczba punktów równoważna liczbie godzin konferencyjnych, zgodnie z zasadą ustaloną w lit a), nie więcej niż 5 punktów,
● udział w konferencji wielodniowej – liczba punktów równoważna liczbie godzin konferencyjnych zgodnie z zasadą ustaloną w lit. a), nie więcej niż 5 punktów za każdy dzień konferencyjny,
● publikacja artykułu lub innej podobnej formy – za każdą pełną stronę znormalizowanego maszynopisu 3 punkty, nie więcej niż 10 punktów za jeden artykuł,
● publikacja książkowa lub równoważna (np. w formie elektronicznej), w tym również publikacja współautorska obejmująca przynajmniej 30 stron znormalizowanego maszynopisu – 24 punkty,
● ukończenie kolejnego fakultetu studiów magisterskich, ukończenie studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich – 32 punkty, przy czym tematyka studiów powinna być zbieżna z zakresem egzaminu na doradcę podatkowego,
● zdanie egzaminu na doradcę podatkowego – 32 punkty.
Podstawa prawna
Art. 12 ustawy z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 122, poz. 826).
Art. 36 pkt 2, art. 51 ust. 1 pkt 8 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 73, poz. 443 z późn. zm.).
Uchwała nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych.