Hanna Kozłowska - Tylko zakłady opieki zdrowotnej, lekarze czy pielęgniarki uprawnieni są do stosowania zwolnienia. Jeśli przedsiębiorca nie jest jednym z takich podmiotów, wystawiając refakturę powinien opodatkować usługę stawką 23-proc.
Jak od 1 stycznia 2011 r. zmienił się wykaz usług zwolnionych z VAT?
Na mocy przepisów ustawy nowelizującej z 29 października 2010 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1476) zlikwidowano załącznik nr 4 ustawy o VAT, który stanowił wykaz usług zwolnionych. Jednocześnie uregulowania dotyczące zwolnień z podatku zostały przeniesione bezpośrednio do ustawy. Konsekwencją tych zmian jest zawężenie zakresu usług, które są zwolnione z VAT (np. usługi medyczne).
Którzy podatnicy będą nadal zwolnieni z VAT?
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT zwalnia się z podatku: usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej oraz usługi w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, psychologów oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne.
Od 1 stycznia 2011 r. zwolnienie z opodatkowania usług VAT ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Do zwolnienia uprawnione są tylko ściśle wskazane podmioty i tylko w stosunku do usług mających cel diagnostyczny, profilaktyczny czy leczniczy.

Jak refakturować usługi i pakiety medyczne w przypadku otrzymania ich od jednostki zwolnionej z VAT?

Tylko zakłady opieki zdrowotnej, lekarze czy pielęgniarki uprawnieni są do stosowania zwolnienia. Jeśli przedsiębiorca nie jest jednym z takich podmiotów, wystawiając refakturę powinien opodatkować usługę stawką 23-proc. W przypadku więc np. nabycia pakietów medycznych na rzecz pracowników ich nabycie przez przedsiębiorcę nie będzie podlegać VAT. Jeśli jednak podatnik zdecyduje się na następcze przerzucenie kosztów takich pakietów (lub ich części) na pracownika, refaktura powinna uwzględniać ich opodatkowanie według podstawowej stawki VAT.