Osoba, która w rocznym PIT zamierza pomniejszyć dochód o przekazane w 2010 roku darowizny, musi pamiętać o limicie odliczenia. Nie może być ono wyższe niż 6 proc. dochodu.
Przekazane darowizny pomniejszą dochód do opodatkowania. Jednak od dochodu nie można odliczyć każdej podarowanej kwoty. Odliczenie nie może przekroczyć 6 proc. dochodu, który podatnik za dany rok wykaże przed organem podatkowym. Przykładowo, jeśli podatnik w 2010 roku zarobił 100 tys. zł, to odliczenie od dochodu przekazanych darowizn nie będzie mogło przekroczyć 6 tys. zł, nawet jeśli darowizny były wyższe niż ta kwota.
Trzeba też pamiętać o jeszcze jednym ograniczeniu. Odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Pewne komplikacje powstaną, gdy obdarowany zwróci otrzymaną darowiznę. W takim przypadku obdarowany jest zobowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu. Jeśli podatnik zwróconą darowiznę uwzględni w PIT, jego zeznanie będzie błędne. Konieczna będzie jego korekta.
Specyficznie, bo podwójnie limitowana jest ulga na krew. Po pierwsze, odliczenia dokonuje się do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki, np. osocze. Po drugie, ulga na krew jest odliczeniem dokonywanym w ramach przekazywanej darowizny. Czyli odliczenia podatkowego z tytułu darowizny można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.
Podatnikowi bezpłatnie oddającemu krew przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu wynikającego z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi. Za litr oddanej krwi lub jej składników podatnikowi przysługuje 130 zł ekwiwalentu. Aby wiedzieć, jaką kwotę można odliczyć od dochodu, w zeznaniu wystarczy pomnożyć ilość oddanej krwi przez kwotę ekwiwalentu. Odliczenie to nie może oczywiście przekroczyć 6 proc. dochodu.
Jeśli podatnik w zeznaniu poza darowizną na krew będzie chciał ująć jeszcze inne darowizny, np. przekazaną dla organizacji pożytku publicznego czy cele kultu religijnego, łączna kwota odliczeń z tytułu wszystkich darowizn nie może przekroczyć 6 proc. dochodu.