Podatnik w rocznym zeznaniu podatkowym może odliczyć od podstawy opodatkowania tylko darowizny przekazane na cele wskazane w art. 26 ustawy o PIT.
Hojni podatnicy, którzy w 2010 roku przekazywali darowizny, będą mogli uwzględnić je w rozliczeniu PIT. Zeznanie z odliczoną od dochodu darowizną trzeba złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 2 maja 2011 r. Wszystko dlatego, że 30 kwietnia w tym roku wypada w sobotę.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, że odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.
Jeśli podatnik wesprze inną organizację, np. szkołę, dom dziecka, która nie spełnia wskazanych kryteriów, nie będzie mógł tego faktu uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Dochód można pomniejszyć tylko o darowizny ściśle wskazane w ustawie o PIT.
Warto pamiętać, że wspierać darowiznami polscy podatnicy mogą także zagraniczne organizacje. Takie datki też można ująć w polskim PIT. Aby odliczenie było prawidłowe, podatnik musi zadbać o spełnienie pewnych warunków.
Prawo do odliczenia tego typu darowizn na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem:
1) udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz
2) istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.
Ważne!
Podatnicy odliczający od dochodu darowizny muszą wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.