Od 1 stycznia 2011 r. zwolnienie z obowiązku opodatkowania VAT usług medycznych ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Hanna Kozłowska, ekspert w KDA Kancelaria Doradców i Audytorów w Poznaniu, zwraca uwagę, że do korzystania ze zwolnienia uprawnione są tylko i wyłącznie wskazane w przepisach podmioty i tylko ściśle określone usługi.

Jeżeli prowadzona działalność nie posiada statusu zakładu opieki zdrowotnej, to zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniu z VAT podlegają jedynie te usługi w zakresie opieki medycznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczone przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

– Chodzi tu o osoby wykonujące zawód medyczny, które na podstawie odrębnych przepisów uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny – wymienia Hanna Kozłowska.

Dodaje, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in: imiona i nazwiska lub nazwy (nazwy skrócone) sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; NIP sprzedawcy i nabywcy; numer faktury; dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Ponadto – jak dodaje Hanna Kozłowska – w przypadku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż usług zwolnionych z opodatkowania VAT, poza podstawowymi danymi, konieczne jest zamieszczenie na fakturze w miejscu stawki liter „zw” (zwolnione) oraz podstawy prawnej, która umożliwia zastosowanie zwolnienia. W naszym przypadku, czyli usług medycznych, będzie to art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Ważne!

Nie jest konieczne podawanie na fakturze VAT symbolu PKWiU. Jest to niezbędne w przypadkach, gdy przepisy ustawy odwołują się do symbolu statystycznego. Od 1 stycznia 2011 r. regulacje dotyczące zwolnień zostały przeniesione do ustawy i nie odnoszą się do PKWiU