Ulga prorodzinna obejmuje m.in. pełnoletnie dzieci uczące się, które nie ukończyły 25 lat, pod warunkiem że ich dochody w roku podatkowym nie przekroczyły 3089 zł. Do limitu tego wliczane są dochody opodatkowane według skali podatkowej (z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz dochody ze zbycia papierów wartościowych (tzw. dochody z giełdy) podlegające opodatkowaniu 19-proc. zryczałtowanym PIT.

Pamiętać trzeba, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów także zagraniczne zarobki dziecka wliczane są do limitu dopuszczalnych dochodów pełnoletniego dziecka bez względu na stosowaną metodę unikania podwójnego opodatkowania. W praktyce oznacza to, że nawet dochód zwolniony w Polsce z PIT na skutek zastosowania metody wyłączenia z progresją pozbawi rodzica ulgi, jeżeli przekroczy ustawowy próg 3089 zł. Natomiast inne dochody dziecka wolne od podatku dochodowego nie powinny być brane pod uwagę przy ocenie prawa do ulgi.

Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net Księgowość Podatki Doradztwo, wskazuje, że katalog takich dochodów wolnych od podatku jest zawarty w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zwolnienia dotyczą m.in. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznanych na podstawie przepisów o systemie oświaty, prawa o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym.

– Zwolnienia stypendiów z podatku obejmują także świadczenia otrzymane w związku z odbywaniem stypendium w zagranicznej placówce, bez względu na to, czy jest to placówka pochodząca z kraju unijnego, czy też z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej – wylicza nasza rozmówczyni.

Dzieci pełnoletnie objęte ulgą prorodzinną najczęściej otrzymują stypendia (naukowe, socjalne), alimenty, zasiłki, nagrody w konkursach szkolnych, które korzystając ze zwolnienia z opodatkowania, nie mają wpływu na prawo rodziców do ulgi prorodzinnej.

Trzeba pamiętać, że kwotowy limit dochodów nie odnosi się do dzieci małoletnich, tzn. takich, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, ani dorosłych dzieci niepełnosprawnych, które objęte są ulgą, jeżeli otrzymywały rentę socjalną, zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny.

W stosunku do wszystkich dzieci ulga prorodzinna jest jednak wyłączona w przypadku, gdy w roku podatkowym miały do nich zastosowanie przepisy o ryczałcie ewidencjonowanym, karcie podatkowej lub podatku liniowym. Wyjątek dotyczy opodatkowanych ryczałtem przychodów z najmu lub dzierżawy.

3089 zł to roczny limit dochodów dzieci pełnoletnich, uczących się, którego przekroczenie zawsze powoduje utratę prawa do ulgi prorodzinnej