Małżonek, który kłamie o zgodzie współmałżonka na wspólny PIT, podlega odpowiedzialności karnej.
ROZLICZENIE PIT 2010
Od rozliczeń za 2010 rok złagodzone zostały wymogi formalne dla złożenia w PIT-36 lub PIT-37 wniosku o wspólne opodatkowanie małżonków. Złożenie podpisu pod takim wnioskiem tylko przez męża lub żonę nie stanowi już przeszkody do łącznego rozliczenia dochodów. Jak przewiduje nowy ust. 2a w art. 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wniosek o wspólne opodatkowanie małżonków może być wyrażony przez jednego z nich.
W takiej sytuacji wyrażenie wniosku traktuje się na równi ze złożeniem przez tego małżonka oświadczenia o upoważnieniu go przez współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.
– Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – podkreśla Andrzej Ossowski, adwokat z Kancelarii Adwokackiej A. Ossowski.
Oznacza to, że podpisanie wspólnego zeznania przez jednego z małżonków pociąga za sobą jego odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań, gdy deklaracja została złożona bez zgody drugiego małżonka. Jak przewiduje art. 233 par. 1 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Jednocześnie, jak wyjaśnia Andrzej Ossowski, zgodnie z art. 222 par. 6 k.k. przepis przewidujący karę pozbawienia wolności do lat 3 dotyczy także tych osób, które składają fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Taką możliwość przewiduje art. 6 ust. 2a ustawy o PIT.
– W takich sytuacjach sąd, na podstawie art. 58 ust. 3 k.k., uprawniony będzie także do wymierzenia kary rodzajowo łagodniejszej, tj. kary grzywny lub ograniczenia wolności – tłumaczy nasz rozmówca.
Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, zwraca uwagę na art. 233 par. 3 k.k. Zgodnie z tym przepisem nie podlega karze ten, kto nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. Oznacza to, że teoretycznie w sytuacji gdyby podpisujący się współmałżonek nie wiedział o grożącej mu odpowiedzialności karnej, mógłby jej uniknąć na mocy tego przepisu.
– Ze względu na klauzule w PIT-36 (pole S) oraz PIT-37 (pole K) współmałżonek, podpisując deklarację, składa też oświadczenie, że zapoznał się z tekstem dokumentu, który podpisał, i znane mu są konsekwencje karne – stwierdza Krzysztof Biernacki.
Powoduje to, że nie jest możliwe powołanie się przez podpisującego zeznanie małżonka na wyłączenie odpowiedzialności.
Krzysztof Biernacki dodaje, że w przypadku złożenia wspólnej deklaracji bez zgody drugiego współmałżonka ma on prawo złożyć swoją deklarację roczną.
– Nie będzie to korekta deklaracji już złożonej, tylko deklaracja samodzielna – wyjaśnia ekspert.
Przy składaniu deklaracji samodzielnej warto dołączyć wyjaśnienie wskazujące przyczyny jej złożenia.